Skip to content ↓

Organizacja kształcenia

Kształcenie studentów i sprawy studenckie

(§2 Zarządzenia nr 48/2022 Rektora AGH z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie bezpieczeństwa sanitarnego uczelni)

1. Od 28 marca 2022 r. wszystkie wydarzenia związane z procesem kształcenia na studiach wyższych (zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych), podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia, odbywają się stacjonarnie na terenie uczelni.

2. Dziekan wydziału może, uwzględniając charakter zajęć dydaktycznych, na prośbę osoby prowadzącej zajęcia, wyrazić zgodę na doraźną zmianę formy zajęć ze stacjonarnej na zdalną w następujących przypadkach:

  • a) osoba prowadząca zajęcia choruje na chorobę zakaźną w tym koronawirus, ale jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy;
  • b) osoba prowadząca zajęcia musi sprawować opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia, które choruje na chorobę zakaźną w tym koronawirus;
  • c) osoba prowadząca zajęcia poddała się samoizolacji, o której mowa w §6.
  • d) co najmniej 50% składu grupy zajęciowej jest nieobecne z powodu choroby, a grupa wyraża oczekiwanie realizacji zajęć.

3. Osoby określone w ust. 2 pkt. a) – c) mogą wykonywać obowiązki zdalnie pod warunkiem, że nie otrzymały zwolnienia lekarskiego od lekarza, które wyklucza z zasady świadczenie pracy.

4. Powody będące przyczyną wniosków o zdalną formę zajęć winny być udokumentowane, a decyzje dziekana wydziału o wyznaczeniu pracy zdalnej – ewidencjonowane. Każdorazowo o swojej decyzji dziekan winien zawiadomić Prorektora ds. Kształcenia, któremu przysługuje w ciągu 3 dni roboczych prawo anulowania decyzji dziekana.

5. Zgodnie z podziałem kompetencji Prorektor ds. Kształcenia posiada upoważnienia do określenia szczegółowych zasad, a także do podejmowania wszelkich decyzji związanych z organizacją procesu kształcenia w ramach studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia.

6. Prorektor ds. Studenckich upoważniony jest do określenia oraz bieżącej modyfikacji w zależności od potrzeb:

  • a) zakresu i warunków prowadzenia działalności Studenckich Kół Naukowych na terenie uczelni,
  • b) zakresu i warunków prowadzenia działalności przez Uczelniane Organizacje Studenckie.

Doktoranci

(§3 Zarządzenia)

1. Upoważniam Prorektora ds. Nauki do zatwierdzania zasad prowadzenia kształcenia doktorantów w przypadkach wystąpienia zakłóceń spowodowanych wystąpieniem zachorowań na choroby zakaźne w tym zakażeń koronawirusem, na podstawie wniosków:

  • a) Dyrektora Szkoły Doktorskiej AGH, w odniesieniu do jej słuchaczy,
  • b) Dziekanów wydziałów prowadzących studia doktoranckie.

2. Zasady wykonywania przez doktorantów badań naukowych na terenie Uczelni, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1, określają kierownicy jednostek prowadzących badania naukowe.

Stopka