Uczelniany Zespół Audytu Dydaktycznego (UZAD)

Zarządzenie nr 45/2016 Rektora AGH z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu funkcjonowania Uczelnianego Zespołu Audytu Dydaktycznego

 

Zadaniem Uczelnianego Zespołu Audytu Dydaktycznego jest kontrola procesu kształcenia, monitorowanie jakości kształcenia oraz funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia w poszczególnych jednostkach prowadzących kształcenie. W szczególności do zadań UZAD należy:
1) audyt kształcenia w językach obcych i lektoratów;
2) ocena skuteczności funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia;
3) ocena metod doskonalenia procesu kształcenia;
4) ocena wpływu interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, analizy potrzeb rynku pracy oraz losów absolwentów na budowę i modyfikację programów kształcenia;
5) ocena jakości kadry prowadzącej proces kształcenia, uwzględniająca oceny dokonywane przez studentów, doktorantów i słuchaczy, jak również polityki kadrowej realizowanej w jednostce prowadzącej kształcenie;
6) ocena funkcjonowania systemu ECTS, w szczególności adekwatnego przypisywania liczby punktów ECTS do rzeczywistego obciążenia pracą studenta oraz przypisywanie punktów ECTS za działalność studentów w kołach naukowych lub udział w badaniach naukowych prowadzonych w katedrach;
7) sposobów realizacji oraz zaliczania praktyk, o ile na danym kierunku występują;
8) ocena spójności zakładanych efektów kształcenia, treści programowych, form i metod dydaktycznych służących ich osiągnięciu, ocena procesu dyplomowania;
9) ocena powiązania procesu kształcenia z prowadzonymi na wydziale badaniami naukowymi.

W swoich pracach Zespół kieruje się:
1) wymaganiami ustawowymi;
2) wymaganiami wynikającymi z rozporządzeń ministerialnych;
3) wymaganiami wynikającymi z przepisów Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
4) wewnętrznymi aktami prawnymi AGH;
5) zaleceniami Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

 

Skład UZAD w kadencji 2016-2020:

Przewodnicząca: dr hab. inż. Edyta Brzychczy, prof. nadzw., WGiG
prof. dr hab. Klaus Muller, WH
dr hab. inż. Łukasz Śliwczyński, WIEiT
mgr Anna Krukiewicz-Gacek, SJO
mgr Olga Okrzesik, WZ
inż. Mateusz Gala, WFiIS

 

Obsługa administracyjna - mgr Małgorzata Bartyś (Dział Nauczania)