Dziekan

 • dr hab. inż. Marek Dudek, prof. AGH

Prodziekani

 • dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH
 • dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH
 • dr inż. Antoni Korcyl
 • dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH


  Kierunki studiów

  Zarządzanie

  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  Informatyka i Ekonometria

  Od 40 lat wydział prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną ukierunkowaną na tworzenie solidnych fundamentów wiedzy łączącej zarządzanie i nowoczesne technologie.

   

  Misją Wydziału Zarządzania AGH jest wspieranie rozwoju nowoczesnych systemów zarządzania organizacjami działającymi w gospodarce opartej na wiedzy poprzez kreowanie oraz transfer zaawansowanej i zorientowanej praktycznie wiedzy z obszaru nauk ekonomicznych i technicznych.

   

  Sukcesy osiągane na tym polu potwierdza bardzo wysoka kategoria naukowa „A”, którą przyznaje Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach oceny parametrycznej jednostek naukowych, oraz regularnie zajmowane czołowe pozycje w rankingach na najlepsze wydziały ekonomiczne uczelni technicznych.

   

  Oferta dydaktyczna dla studentów stanowi odzwierciedlenie tradycji i wyzwań współczesnego rynku. Kształcenie na poziomie I i II stopnia jest prowadzone na trzech kierunkach: Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Informatyka i Ekonometria. Uniwersalny profil studiów obejmujących szeroko pojęte kwalifikacje menedżerskie i inżynierskie stwarza absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia zarówno w przedsiębiorstwach, jak i sektorze publicznym.

   

  Mocną stroną wydziału jest rozwinięta współpraca zagraniczna. Umożliwia ona studentom odbywanie zagranicznych staży i praktyk, wyjazdy na studia do uczelni partnerskich, udział w wykładach profesorów z zagranicy oraz bezpośrednią współpracę z bardzo liczną grupą studiujących na wydziale cudzoziemców. Współpraca międzynarodowa odgrywa również znaczącą rolę w działalności naukowej.

   

  Pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania są rozpoznawalni w polskich i zagranicznych środowiskach naukowych, prowadzą wykłady za granicą i realizują wspólne projekty w międzynarodowych zespołach badawczych. Efekty prowadzonych badań regularnie publikowane są w czołowych polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych. Znaczące miejsce w działalności naukowej wydziału zajmuje również popularyzacja tworzonej wiedzy i jej transfer do praktyki gospodarczej.

   

  Wydział Zarządzania jest jednostką AGH, która oferuje największą gamę form kształcenia skierowaną do praktyków zarządzania. Oferta umożliwiająca kształcenie przez całe życie obejmuje: studia niestacjonarne I i II stopnia, studia doktoranckie, kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe.