Dziekan

 • dr hab. inż. Marek Dudek, prof. AGH

Prodziekani

 • dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH
 • dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH
 • dr inż. Antoni Korcyl
 • dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH


  Kierunki studiów

  Zarządzanie

  (studia I i II stopnia)

  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  (studia I i II stopnia)

  Informatyka i Ekonometria

  (studia I i II stopnia)

  Od 1974 r. Wydział Zarządzania prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną ukierunkowaną na tworzenie solidnych fundamentów wiedzy łączącej zarządzanie i nowoczesne technologie.

  Misją wydziału jest wspieranie rozwoju nowoczesnych systemów zarządzania organizacjami działającymi w gospodarce opartej na wiedzy poprzez kreowanie oraz transfer zaawansowanej i zorientowanej praktycznie wiedzy z obszaru nauk ekonomicznych i technicznych.

  Studenci Wydziału Zarządzania są wyposażani w wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania projektami i organizacjami. Uczą się podejmować szybkie i trafne decyzje, żeby uzyskać rozwiązania innowacyjne i zyskowne, a jednocześnie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

  Współczesne zarządzanie wymaga wykorzystania zaawansowanych narzędzi wspomagania, dlatego wydział rozwija laboratoria komputerowe, w ramach których studenci poznają możliwości wykorzystania technologii informatycznych w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych z obszaru zarządzania procesami produkcyjnymi, innowacji inżynierskich, rynków kapitałowych czy innowacji marketingowych. Studenci mają m.in. możliwość testowania na zajęciach skanerów i drukarek 3D oraz technologii VR. Dzięki dostępowi do oprogramowania Adobe Creative Cloud poznają tajniki tworzenia multimedialnych materiałów promocyjnych oraz oceniania ich marketingowej przydatności z wykorzystaniem eye trackera. Mogą korzystać z szeregu narzędzi do analizy i wizualizacji danych oraz uczenia maszynowego. Dostęp do wymienionych technologii uzyskują zarówno na zajęciach dydaktycznych, jak i podczas pracy w licznych kołach naukowych, które dają im możliwość rozwijania pasji oraz realizowania ciekawych i innowacyjnych projektów naukowych.

  Absolwenci wydziału zyskują kompetencje pozwalające swobodnie działać w otoczeniu nowoczesnych technologii biznesowych, świadomie kreując własną karierę zawodową oraz odpowiedzialnie kształtując relacje z otoczeniem. Studia na tym kierunku dają szerokie możliwości zatrudnienia, zarówno w biznesie, przemyśle, administracji, jak i w sferze non-profit.

  Mocna stroną Wydziału Zarządzania jest silna więź z praktyką biznesową i przemysłem, dzięki czemu studenci mają dostęp do licznych warsztatów i praktyk.

  Rozwinięta współpraca zagraniczna wydziału umożliwia studentom odbywanie zagranicznych staży i praktyk, wyjazdy na studia do uczelni partnerskich, udział w wykładach profesorów z zagranicy oraz bezpośrednią współpracę z bardzo liczną grupą studiujących na wydziale cudzoziemców. Współpraca międzynarodowa odgrywa również znaczącą rolę w działalności naukowej.

  Pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania są rozpoznawalni w polskich i zagranicznych środowiskach naukowych, prowadzą wykłady za granicą i realizują wspólne projekty w międzynarodowych zespołach badawczych. Efekty prowadzonych badań są regularnie publikowane w czołowych polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych. Znaczące miejsce w działalności naukowej wydziału zajmuje również popularyzacja tworzonej wiedzy i jej transfer do praktyki gospodarczej.

  Wysoką jakość kształcenia na Wydziale Zarządzania potwierdza bardzo wysoka kategoria naukowa „A”, którą przyznaje Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach oceny parametrycznej jednostek naukowych, oraz regularnie zajmowane czołowe pozycje w rankingach na najlepsze wydziały ekonomiczne uczelni technicznych.