Dziekan

 • dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. AGH

Prodziekani

  • dr hab. inż. Aneta Sapińska-Śliwa, prof. AGH
  • dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. AGH
  • prof. dr hab. inż. Barbara Uliasz-Misiak

  Kierunki studiów

  Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe

  (studia I i II stopnia)

  Inżynieria Naftowa i Gazownicza

  (studia I i II stopnia)

  Inżynieria Naftowa i Gazownicza – profil praktyczny, studia dualne

  (studia II stopnia)

  Wydział Wiertniczo-Naftowy AGH został utworzony w 1967 r., a w roku 1995 zmieniono jego nazwę na Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

   

  Działalność wydziału koncentruje się na kształceniu kadr dla potrzeb szeroko rozumianego górnictwa otworowego i gazownictwa oraz na badaniach naukowych, głównie o charakterze stosowanym. Wydział – jako jedyna jednostka w Polsce o takim profilu – prowadzi kształcenie w ramach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych.

   

  Na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu funkcjonują trzy katedry: Wiertnictwa i Geoinżynierii, Inżynierii Naftowej oraz Inżynierii Gazowniczej.

   

  Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii prowadzi prace badawcze w zakresie projektowania otworów wiertniczych, optymalizacji parametrów technologii wiercenia, opracowania receptur płuczek i zaczynów uszczelniających, projektowania urządzeń i maszyn wiertniczych dla wierceń lądowych i morskich oraz technik bezwykopowych.

   

  Katedra Inżynierii Naftowej realizuje badania z zakresu nowych metod geofizyki wiertniczej, eksploatacji złóż ropno-gazowych na lądzie i morzu, modelowania matematycznego oraz komputerowej symulacji eksploatacji złóż surowców płynnych, geologicznej kartografii wgłębnej i powierzchniowej złóż węglowodorów, określania hydrodynamicznych warunków migracji i akumulacji węglowodorów, weryfikacji zasobów złóż węglowodorów, geochemicznego monitoringu podziemnych magazynów gazu, utylizacji ścieków i odpadów, monitoringu środowiska, udostępniania i eksploatacji wód podziemnych, uaktywniania i renowacji studni wierconych oraz systemów dystrybucji wód.

   

  Katedra Inżynierii Gazowniczej prowadzi prace naukowo-badawcze obejmujące tematykę eksploatacji złóż gazu ziemnego i podziemnych magazynów gazu, eksploatacji gazu ze złóż niekonwencjonalnych (gaz z łupków), projektowania systemów przesyłowych gazu, modelowania eksploatacji złóż węglowodorów i podziemnych magazynów gazu, prac związanych z sekwestracją dwutlenku węgla oraz analizą systemów energetycznych w Polsce.

   

  Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu prowadzi szeroką współpracę z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Jej efektem są wspólne realizacje grantów unijnych i krajowych oraz liczne publikacje, opracowania naukowe i patenty.