Dziekan

 • prof. dr hab. inż. Marek Cała  

Prodziekani

  • dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH
  • dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH
  • dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

  Kierunki studiów

  Budownictwo

  (studia I i II stopnia)

  Inżynieria Górnicza

  (studia I i II stopnia)

  Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi

  (studia I i II stopnia)

  Inżynieria Kształtowania Środowiska

  (studia I i II stopnia)

  Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych

  (studia I i II stopnia)

  Inżynieria Bezpieczeństwa

  (studia II stopnia) – nowy kierunek w ofercie 2022/2023

  Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami (Wydział Górniczy – do 2002 r., Wydział Górnictwa i Geoinżynierii – do 25 maja 2021 r.) jest najstarszą jednostką uczelni. Był jedynym wydziałem otwartej w 1919 r. przez Józefa Piłsudskiego Akademii Górniczej. Do lat 50. XX wieku historia wydziału jest więc historią uczelni.

  W skali uniwersytetu wydział jest dużą, interdyscyplinarną jednostką. Kształci i prowadzi badania naukowe w czterech dyscyplinach: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska, budownictwo oraz inżynieria produkcji. Wydział współpracuje z wieloma uczelniami krajowymi i zagranicznymi, szczególnie w zakresie: krajowych i międzynarodowych programów edukacyjnych oraz wymiany kadry naukowej, międzynarodowych projektów badawczych, a także transferu technologii i aktywności patentowej.

  O wszechstronności wydziału świadczy dość nietypowa dla jego charakteru działalność naukowa – pracownicy od wielu lat uczestniczą w procesie rewaloryzacji i zabezpieczania podziemnej infrastruktury zabytkowych miast, takich jak Sandomierz czy Kłodzko. Działania te leżały u podstaw uruchomienia kształcenia na kierunku Budownictwo w latach 90. XX wieku. W kształceniu na tym kierunku wydział zajął II miejsce w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2016”.
   
  Mocną stroną wydziału jest jego silna więź z przemysłem związana z prowadzeniem badań naukowych na zlecenie wielu różnych instytucji i przedsiębiorstw, a także organizacją praktyk i staży dla studentów w tematyce związanej z poszczególnymi kierunkami studiów.

  Na wydziale prężnie działa 10 studenckich kół naukowych podejmujących wiele ciekawych inicjatyw, m.in.: organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, wyjazdów badawczo-szkoleniowych oraz naukowo-turystycznych.

  Studenci, w zależności od wybranego kierunku i specjalności, uzyskują wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy w zakładach górniczych, zwłaszcza wydobywających kopaliny systemem podziemnym i odkrywkowym, działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, jednostkach administracji publicznej, działach ekonomiczno-handlowych, projektowych i inwestycyjnych zakładów przemysłowych. Nabywają oni także kwalifikacje niezbędne do ubiegania się o uprawnienia budowlane i zatwierdzenia górnicze, do zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych w zakładach górniczych oraz przedsiębiorstwach budowlanych. Obok oferty kształcenia na I, II i III stopniu studiów wydział proponuje szeroką gamę studiów podyplomowych.