Dziekan

 • prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski

Prodziekani

 • dr inż. Elżbieta Jasińska
 • dr hab. inż. Łukasz Ortyl, prof. AGH
 • dr hab. inż. Tomasz Bergier, prof. AGH

   Kierunki studiów

   Geodezja i Kartografia

   (studia I i II stopnia)

   Geoinformatyka Przestrzenna

   (studia I i II stopnia)

   Inżynieria i Monitoring Środowiska

   (studia I i II stopnia)

   Zmiany Klimatu – Przeciwdziałanie i Adaptacja

   (studia II stopnia) – nowy kierunek w ofercie 2022/2023

   Działalność badawcza wydziału koncentruje się na zastosowaniach informatyki w aspekcie przetwarzania danych przestrzennych (GIS) oraz wykorzystaniu nowoczesnych technik pomiarowych. Prowadzone są badania nad zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem GPS, naziemnych i lotniczych skanerów laserowych oraz interferometrii radarowej. Wykonywane są prace badawcze nad wykorzystaniem technik teledetekcyjnych i fotogrametrycznych do monitoringu. W dziedzinie inżynierii środowiska badania koncentrują się na doskonaleniu metod oceny stanu środowiska naturalnego, optymalizacji wpływu przemysłu na jego stan oraz przywracaniu terenom zdegradowanym ich funkcji biologicznych.

    

   Wydział od wielu lat współpracuje z licznymi jednostkami zagranicznymi poprzez wymianę osobową pracowników i studentów, współpracę w realizacji prac badawczych, uczestnictwo pracowników wydziału w sympozjach i konferencjach, udział we władzach międzynarodowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych, staże naukowe w ośrodkach zagranicznych, konsultacje oraz wymianę doświadczeń w zakresie dydaktyki.

    

   Absolwenci kierunku Geodezja i Kartografia znajdują zatrudnienie w różnych branżach przemysłu, administracji oraz w firmach geodezyjnych. Są oni przygotowani do prowadzenia prac związanych z ewidencją gruntów i budynków oraz dokumentacją geodezyjną dla celów prawnych, w zawodach związanych z gospodarką nieruchomościami, a także w firmach zajmujących się kompleksową obsługą geodezyjną różnorodnych, w tym także dużych i stawiających najwyższe wymagania – inwestycji budowlanych.

    

   Absolwenci kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska są zatrudniani w działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych oraz w administracji Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, funduszach ochrony środowiska, w firmach projektowych, konsultingowych i pomiarowych. Absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy w zakresie pozyskiwania danych o środowisku, kontroli emisji do środowiska, gospodarki odpadami, kontroli i zarządzania danymi środowiskowymi .

    

   Absolwent kierunku Informatyka Geoprzestrzenna jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach działających w sektorze informatyki, geodezji i kartografii, ochrony lub inżynierii środowiska, które zajmują się tworzeniem, zbieraniem, przetwarzaniem, zarządzaniem i udostępnianiem informacji, w tym informacji powiązanej z przestrzenią. Mogą to być m.in. przedsiębiorstwa wykorzystujące geoinformację, szczególnie w sektorach gospodarki związanej np. z planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym, geomarketingiem, telekomunikacją, energetyką, budownictwem, logistyką i transportem, ochroną środowiska, geologią, meteorologią i klimatologią i hydrologią.

    

   Absolwenci kierunku Zmiany Klimatu – Przeciwdziałanie i Adaptacja mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach specjalistów ds. polityki klimatycznej, w jednostkach zajmujących się opracowywaniem i wdrażaniem strategii neutralności klimatycznej, czy planów adaptacji miast i wsi do zmian klimatu. Potencjalnym miejscem zatrudnienia są też firmy konsultingowe, usługowe oraz przemysł głównie z branży budowlanej, OZE i melioracyjnej.

    

   Wydział Geodezji Górniczej został utworzony w 1951 r., a w 1990 r. zmieniono jego nazwę na Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.