Dziekan

 • prof. dr hab. inż. Barłomiej Szafran

Prodziekani

 • dr hab. Tomasz Ślęzak, prof. AGH
 • dr hab. inż. Krzysztof Malarz, prof. AGH
 • dr inż. Katarzyna Matusiak

  Kierunki studiów

  Fizyka Medyczna

  Fizyka Techniczna

  Informatyka Stosowana

  Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce

  Nanoinżynieria Materiałów

  Prowadzony przez WFiIS oraz WIMiC

  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej może się poszczycić długą i ciekawą historią. Katedra Fizyki powstała w 1919 wraz z założeniem samej uczelni. W 1962 roku powstał Instytut Techniki Jądrowej, przemianowany w 1967 roku na Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej AGH. Jednostki pod nazwą Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej doczekano się w roku 1991. W roku 2004 dla podkreślenia poszerzenia profilu dydaktycznego i naukowego jednostki, zmieniono jej nazwę na Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej.

   

  Wydział obecnie prowadzi kształcenie na trzech kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia tj. Fizyce Technicznej, Fizyce Medycznej i Informatyce Stosowanej, dwóch kierunkach studiów pierwszego stopnia tj. Mikro- i Nanotechnologii w Biofizyce oraz Nanoinżynierii Materiałów (ten ostatni wspólnie z WIMiC). Absolwenci tych dwóch ostatnich kierunków będą mieli możliwość kontynuacji studiów na studiach drugiego stopnia. Wydział współpracuje również z WEAIiIB, WIEiT i WIMiIP przy prowadzeniu studiów pierwszego stopnia na prowadzonym w języku angielskim kierunku Computer Science. Studia prowadzone na wydziale  zajmują  corocznie wysokie lokaty w ogólnopolskim rankingu kierunków studiów Perspektyw a absolwenci wydziałowych kierunków studiów drugiego stopnia plasują się wysoko w zestawieniach Ekonomicznych Losów Absolwentów.

   

  Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne, której członkami są w przeważającej większości pracownicy Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne. Wydział oferuje do realizacji tematy prac doktorskich w ramach Szkoły Doktorskiej AGH. Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne posiada także uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne.
  Dla nauczycieli Wydział ma do zaoferowania Podyplomowe Studia Pedagogiczne i Zawodowe na następujących kierunkach: fizyka z elementami informatyki, matematyka z elementami informatyki, chemia z elementami ochrony środowiska, informatyka w szkole. Mają one na celu poszerzenie kwalifikacji nauczycielskich w ramach już nauczanego przedmiotu lub przygotowanie do prowadzenia drugiego.

   

  Działalność naukowa wydziału prowadzona jest najwyższym światowym poziomie, co potwierdzają krajowe i międzynarodowe projekty badawcze realizowane przez pracowników Wydziału oraz liczne publikacje naukowe w renomowanych czasopismach o międzynarodowym zasięgu. Badania naukowe są różnorodne i mają zarówno charakter obliczeniowo-teoretyczny jak i eksperymentalno-praktyczny, wkraczający niejednokrotnie w obszar wdrożeń przemysłowych. Wiele z tematów w ramach badań podstawowych i aplikacyjnych z fizyki jądrowej, fizyki środowiska i fizyki ciała stałego prowadzonych jest we współpracy z zagranicznymi uczelniami i ośrodkami badawczymi np. CERN w Szwajcarii, DESY w Niemczech czy Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) w Austrii. Naukowcy z Wydziału zajmujący się fizyką cząstek elementarnych odgrywają ważną rolę  w międzynarodowych kolaboracjach (ATLAS, LHCb) przeprowadzających eksperymenty przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń do akceleracji cząstek takich jak LHC. W ostatnich latach Wydział aktywnie uczestniczył w budowie oraz uruchomieniu wiązki badawczej XAS/PEEM (https://synchrotron.uj.edu.pl/linie-badawcze/peem-xas) w Krakowskim synchrotronie Solaris. W chwili obecnej linia dostępna jest dla zewnętrznych użytkowników z kraju i zagranicy, którzy z powodzeniem realizują swoje projekty badawcze wykorzystując zasoby linii oraz synchrotronu przy czym Wydział zapewnia część wykwalifikowanego personelu niezbędnego do ich realizacji. Ponadto działalność naukowa Wydziału poświęcona jest również fizyce bio-farmako-medycznej i dotyczy ważnych problemów fizyko-medycznych takich jak radio- i fototerapią czerniaka złośliwego, a także opis procesów biologicznych z udziałem wolnych rodników.

   

  W 2013 wydział uzyskał najwyższą kategorię naukową A+, jako pierwszy i do 2017 jedyny Wydział Akademii Górniczo-Hutniczej. Wydział utrzymał kategorię w ewaluacji jakości działalności naukowej w 2017 roku. W rankingu studiów inżynierskich dla Perspektywy w roku 2019 Wydział uzyskał I miejsce dla kierunku Fizyka Techniczna oraz VI miejsce dla kierunku Informatyka Stosowana.

   

  W bogatej ofercie technologicznej wydziału znaleźć można m.in. badania materiałów metodami magnetometrycznymi, dyfrakcji rentgenowskiej i tomografii komputerowej, spektroskopii moessbauerowskiej i magnetycznego rezonansu jądrowego. Wydział oferuje kompleksowe analizy zawartości izotopów promieniotwórczych w materiałach środowiskowych, projektowanie specjalizowanych układów scalonych czy zastosowanie wybranych metod optycznych w biomedycynie. Ważną część infrastruktury badawczej Wydziału stanowi wyspecjalizowana aparatura umożliwiająca wytwarzanie oraz kompleksową charakteryzacje różnego rodzaju nanostruktur o potencjalnych zastosowaniach w zapisie informacji. Wydział posiada również stację badawczą KASLAB na Kasprowym Wierchu, prowadzącą pomiary stężeń gazów cieplarnianych i analizę ich składu izotopowego dla celów modelowania obiegu pierwiastków i zmian klimatycznych.