Dziekan

  • dr hab. Monika Motak, prof. AGH

Prodziekani

  • prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek
  • dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH
  • dr hab. inż. Marek Jaszczur, prof. AGH
  • dr inż. Tadeusz Dziok

Kierunki studiów

Technologia Chemiczna

(kierunek prowadzony z WIMiC)

Energetyka

Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią

Paliwa i Środowisko

Wydział Energetyki i Paliw powstał poprzez integrację Wydziału Paliw i Energii oraz Międzywydziałowej Szkoły Energetyki. Senat Akademii Górniczo-Hutniczej podjął uchwałę o połączeniu tych dwóch jednostek w grudniu 2008 r. Wydział znajduje się obecnie w kluczowym momencie rozwoju zarówno w obszarze kształcenia (planowane uruchomienie trzeciego kierunku studiów), jak i nauki (uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna oraz doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie Energetyka).

 

Podstawową formą działalności wydziału jest prowadzenie zintegrowanych badań i kształcenia w zakresie szeroko pojętej tematyki paliwowo-energetycznej w ramach dwóch podstawowych kierunków: Energetyka oraz Technologia Chemiczna. Działalność wydziału realizowana jest w jednostkach organizacyjnych, do których należy obecnie siedem katedr: Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, Katedra Energetyki Jądrowej, Katedra Podstawowych Problemów Energetyki, Katedra Energetyki Wodorowej, Katedra Technologii Paliw oraz Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych.

 

Każdy z nas zetknął się z terminami: energia elektryczna, ciepło, gaz ziemny, ropa naftowa czy węgiel. Za tymi pojęciami dnia codziennego kryje się świat technologii i innowacji – świat Wydziału Energetyki i Paliw, jednego z 16 wydziałów na jednej z najlepszych uczelni technicznych w Polsce.

 

Trudno wyobrazić sobie dalszy postęp techniczny i kulturowy społeczeństw bez zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię i paliwa, którym codziennie stawiamy wyższe wymagania co do ich jakości. Temu poważnemu wyzwaniu sprostać można jedynie przez szerokie zastosowanie najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych w bardzo szerokim obszarze badań.

 

Wykładowcy zatrudnieni na wydziale są znakomitymi specjalistami w wielu dziedzinach od pozyskiwania nośników energii, ich przesyłania, konwersji, magazynowania i wykorzystania, do technologii chemicznej paliw i zrównoważonego rozwoju energetycznego bazującego na czystej, zielonej energii odnawialnej i efektywnym jej wykorzystaniu. W tej dziedzinie wydział prowadzi również badania i kształcenie. Oba kierunki studiów prowadzone przez WEiP uzyskują wysokie miejsca w swych kategoriach w ogólnopolskim Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”, a wydział otrzymał wysoką kategorię naukową „A” w ramach oceny parametrycznej jednostek naukowych, którą przyznaje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.