Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (ACMiN) zostało formalnie powołane do życia w lipcu 2013 r. jako efekt projektu II osi POIG pn. „Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii”, w formie „innej niż wydział podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni”. Działalność badawcza prowadzona jest w Centrum od połowy 2014 r. W wyniku kategoryzacji przeprowadzonej po dwóch latach działalności Centrum uzyskało kategorię naukową A, podtrzymaną w kategoryzacji wszystkich jednostek naukowych przeprowadzonej w 2017 r., zamienioną w wyniku procesu odwoławczego na kategorię A+. Obecnie Centrum zatrudnia 33 pracowników badawczych i 8 administracyjno-technicznych, w tym 10 finansowanych z zewnętrznych grantów. Do końca 2019 r. pracownicy badawczy zrealizowali lub realizują blisko 60 grantów, w tym kilka europejskich z programu HORYZONT-2020, ponadto opublikowali blisko 500 prac w zdecydowanej większości w czasopismach indeksowanych (JCR).

 

Do podstawowych zadań Centrum należy prowadzenie badań w dziedzinie inżynierii materiałów i nanomateriałów oraz ogólnie pojętej nanotechnologii. W Centrum działa sześć Linii Badawczych i cztery Zespoły Badawcze, które prowadzą badania podstawowe i aplikacyjne nad materiałami metalicznymi, półprzewodnikowymi, magnetycznymi, polimerowymi oraz ich kompozytami i nanostrukturami. W szczególności rozwijane są badania metodami mikroskopii elektronowej, ze skanującą sondą oraz spektroskopii rentgenowskiej i gamma. Przedmiotem badań jest też modelowanie oddziaływań molekularnych oraz badania nad urządzeniami optoelektronicznymi, takimi jak diody świecące, tranzystory i ogniwa słoneczne. Uwagę zwracają unikatowe pomiary własności fizycznych prowadzone w ultraniskich temperaturach (T=10 mK). Badania prowadzone w Centrum dotyczą również wytwarzania nanocząstek oraz mikro- i nanostrukturalnych materiałów polimerowych m.in. do zastosowań diagnostycznych i medycznych. Badania teoretyczne prowadzone w ACMiN dotyczą takich zagadnień jak układy silnie skorelowane oraz nadprzewodnictwo niekonwencjonalne, a także modelowanie transportu elektronowego w nanostrukturach. Prowadzone są również prace nad modelowaniem i symulacją materiałów w skali mikro oraz struktur inteligentnych, których konstrukcja oparta jest na nanorurkach węglowych, a także materiałów do budowy sztucznych synaps, neuronów i syntetycznych sieci neuronowych.

 

Centrum prowadzi też badania stosowane dotyczące m.in. organicznych urządzeń optoelektronicznych, sensorów do szybkiej analizy biochemicznej, sensorów do pomiarów wielkości mechanicznych w oparciu o nanotechnologie w tym sensorów wielomodalnych, a także technologii wytwarzania nanostruktur tlenków metali dla fotokatalizy i sensorów gazu oraz elementów logiki spinowej. W zakresie inżynierii materiałowej badane są m.in. mechanizmy deformacji plastycznej i umocnienia w materiałach metalicznych, własności metali i stopów po dużych odkształceniach plastycznych, materiały warstwowe i powłoki oraz absorpcja gazów w metalach i stopach. Przedmiotem badań są też nowe materiały metaliczne przeznaczone do pracy w szczególnie trudnych warunkach. Realizowane są prace związane z opracowaniem nowych rozwiązań z dziedziny wytwarzania i badania stałotlenkowych ogniw paliwowych typu SOFC.

 

Prowadzone są również prace nad polimerowymi nośnikami leków oraz rusztowaniami do hodowli komórkowych.

 

Poza badaniami własnymi finansowanymi z subwencji badawczej i grantów w Centrum realizowane są odpłatne usługi badawcze na zlecenie innych jednostek naukowych i podmiotów gospodarczych (krajowych i zagranicznych).