Dziekan

  • dr hab. Vsevolod Vladimirov, prof. nadzw.

Prodziekani

  • dr Maria Malejki
  • prof. dr hab. Piotr Oprocha
  • dr Jerzy Stochel

Kierunki studiów:

Matematyka

Matematyka jest obecna w Akademii Górniczo-Hutniczej od początku istnienia uczelni. Pierwszym urzędującym rektorem Akademii Górniczej był matematyk – profesor Antoni Hoborski. W 1969 r. z kilku katedr matematyki i geometrii wykreślnej, które działały przy różnych wydziałach, utworzono Instytut Matematyki jako jednostkę międzywydziałową prowadzącą działalność naukową oraz zajęcia dydaktyczne na wszystkich wydziałach AGH. W roku 1997 Instytut Matematyki został przekształcony w Wydział Matematyki Stosowanej. Obecnie wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie matematyka.

 

Wśród gałęzi matematyki i jej zastosowań, wokół których koncentruje się działalność naukowa pracowników wydziału, należy wymienić: matematykę dyskretną ze szczególnym uwzględnieniem teorii grafów, analizę funkcjonalną, matematykę obliczeniową, statystykę, równania różniczkowe, geometrię, analizę stochastyczną i jej zastosowania w matematyce finansowej.

 

W powiązaniu z aktywną działalnością naukową Wydział Matematyki Stosowanej prowadzi studia matematyczne licencjackie, magisterskie, doktoranckie oraz podyplomowe. Studia magisterskie II stopnia prowadzone są w trybie indywidualnych programów nauczania projektowanych przez studenta pod kierunkiem opiekuna specjalności. Umożliwia to ukończenie studiów w specjalnościach: matematyka w finansach, informatyce, naukach technicznych i przyrodniczych, ubezpieczeniach, zarządzaniu lub bez specjalności.

 

Badania pokazują, że 100% absolwentów znajduje zatrudnienie po studiach, głównie w przemyśle, bankach, sektorze ubezpieczeń, branży IT, administracji, nauce i oświacie.