Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (ACMiN) zostało formalnie powołane do życia w lipcu 2013 r. Centrum wyrosło ze środowiskowej inicjatywy pn. CZT AKCENT MAŁOPOLSKA, w której obok AGH aktywnie uczestniczyli Uniwersytet Jagielloński oraz Politechnika Krakowska. Do podstawowych zadań Centrum należy prowadzenie badań w dziedzinie inżynierii materiałów i nanomateriałów oraz ogólnie pojętej nanotechnologii.

 

W Centrum działa sześć Linii Badawczych i dwa Zespoły Badawcze, które prowadzą badania podstawowe i aplikacyjne nad materiałami metalicznymi, półprzewodnikowymi, kompozytowymi i ich nanostrukturami. W szczególności rozwijane są badania metodami mikroskopii elektronowej oraz spektroskopii rentgenowskiej i gamma. Przedmiotem badań jest też modelowanie oddziaływań molekularnych oraz badania nad urządzeniami optoelektronicznymi, takimi jak diody świecące, tranzystory i ogniwa słoneczne. Uwagę zwracają unikalne pomiary własności fizycznych prowadzone w ultraniskich temperaturach (T=10 mK). Badania prowadzone w Centrum dotyczą również wytwarzania nanocząstek, m.in. do zastosowań diagnostycznych i medycznych.

 

Badania teoretyczne prowadzone w ACMiN dotyczą takich zagadnień jak: natura stanów elektronowych i przewodnictwa, złącza izolator topologiczny-grafen oraz nadprzewodnik-grafen, oraz teoria nadprzewodników wysokotemperaturowych.

 

Centrum prowadzi też badania stosowane dotyczące m.in. organicznych urządzeń optoelektronicznych, sensorów do szybkiej analizy biochemicznej, technologii wytwarzania nowych nanostruktur tlenków metali dla fotokatalizy i sensorów gazu, komórek pamięci M-RAM i STT-RAM czy nanostruktur logiki spinowej. W zakresie inżynierii materiałowej badane są m.in. mechanizmy deformacji plastycznej i umocnienia w materiałach metalicznych, własności metali i stopów po dużych odkształceniach plastycznych, materiały warstwowe i powłoki oraz absorpcja gazów w metalach i stopach. Przedmiotem badań są też nowe materiały metaliczne przeznaczone do pracy w szczególnie trudnych warunkach.

 

W zakresie materiałów ceramicznych przedmiotem badań w ACMiN jest m.in. samorozwijająca się synteza wysokotemperaturowa nanokompozytów posiadających unikalne własności fizykochemiczne, a także wytwarzanie nanozawiesin o kontrolowanych własnościach reologicznych, odpowiednich do formowania techniką rapid prototyping.