13.06.2019

Trendy w badaniach nad nanocząstkami srebra


Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH zaprasza na seminarium, które odbędzie się 13 czerwca 2019 r. o godz. 14.00.

Referat pt. „Trendy w badaniach nad nanocząstkami srebra” wygłosi dr Magdalena Oćwieja (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN).

Miejsce: ACMiN (ul. Kawiory 30, bud. D-16, sala audytoryjna 1.02A)

Streszczenie

Nanocząstki srebra ze względu na swoje wyjątkowe właściwości fizykochemiczne są materiałem, który posiada szczególne znaczenie w wielu dziedzinach nauki i przemysłu. Szeroko rozwinięte sposoby otrzymywania nanocząstek srebra, wśród których dominującą rolę odgrywają reakcje redukcji chemicznej, elektrochemicznej czy fotochemicznej, umożliwiają kontrolę rozmiaru, kształtu oraz właściwości elektrokinetycznych. Rozwinięta powierzchnia nanocząstek srebra spowodowała, że stały się one cennym materiałem intensywnie stosowanym w katalizie, szczególnie w wielu reakcjach selektywnego utleniania bądź uwodorniania związków organicznych. Zjawisko rezonansu plazmonowego przyczyniło się zaś do zastosowania nanocząstek srebra jako specyficznych sensorów w rozwijających się dziedzinach spektroskopii takich jak, powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana (SERS) czy technika wzmacniania fluorescencji (MEF). Dominujące znaczenie nanocząstek srebra w biologii i medycynie wynika zaś z ich właściwości bakterio, grzybo i wirusobójczych. Dlatego też nanocząstki srebra są równie często stosowane w licznych produktach użytku codziennego takich jak: bandaże, środki dezynfekujące czy kosmetyczne (mydła, spraye, płyny, pasty). Zaobserwowany w ostatnich latach nagły i niekontrolowany wzrost użycia nanocząstek srebra przyczynił się do rozwoju badań dotyczących ich potencjalnego negatywnego wpływu na organizmy żywe i środowisko naturalne. Licznie przeprowadzone prace dowiodły, że nanocząstki srebra obok pozytywnych właściwości mogą również wykazywać niekorzystny wpływ zarówno na pożyteczne mikroorganizmy, jak i makroorganizmy – rośliny i zwierzęta, na poziomie komórkowym jak również ekspresji genów. Z tego też powodu, w ostatnim czasie badania naukowe zostały ukierunkowane na określenie i opisanie mechanizmu aktywności biologicznej nanocząstek srebra. Wiele badań wstępnych wykazało, że aktywność biologiczna nanocząstek srebra jest ściśle związana z procesami ich utleniającego roztwarzania i uwalniania srebra jonowego, a także obecnością specyficznych związków chemicznych pełniących rolę stabilizatorów nanocząstek. Zakłada się, że pełne poznanie i opisanie mechanizmu aktywności biologicznej nanocząstek srebra w przyszłości przyczyni się do opracowania metod pozwalających na ich selektywne i wydajne zastosowanie w terapiach antynowotworowych.