16.01.2020

Planowanie energetyczne na poziomie samorządów jako niezbędny warunek rozwoju lokalnych inicjatyw energetycznych


16 stycznia 2020 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej (bud. B-1, sala 121) odbędzie się seminarium „Planowanie energetyczne na poziomie samorządów jako niezbędny warunek rozwoju lokalnych inicjatyw energetycznych”.

Planując lokalną inicjatywę energetyczną, taką jak klaster energii, spółdzielnię energetyczną czy też inne nowo tworzone struktury (np. w ramach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych) należy brać pod uwagę wszelkie czynniki, które mogą warunkować przyszły sukces przedsięwzięcia. W szczególności powinno się uwzględnić nie tylko „warunki brzegowe” nakładane przez obecnie obowiązujące regulacje, ale także kierunek możliwych zmian przepisów. Seminarium będzie poświęcone tematyce planowania energetycznego uwzględniającego możliwie pełen katalog czynników minimalizujących ryzyko i zwiększających szansę powodzenia przedsięwzięcia.

Prelekcje podczas pierwszej części seminarium przybliżą implikacje obowiązujących i planowanych regulacji na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Szczególny nacisk położony będzie na kontekst współpracy z operatorami systemu dystrybucyjnego. Warta podkreślenia jest kluczowa rola współpracy samorządów lokalnych oraz podmiotów zaangażowanych w rozwój energetyki rozproszonej na poziomie lokalnym z instytucjami i przedsiębiorstwami już funkcjonującymi na rynku energii.

Wystąpienia prelegentów będą punktem wyjścia do dyskusji, która powinna pomóc przedstawić poruszane problemy z punktu widzenia interesariuszy oraz wyłonić inne zagadnienia wymagające uwzględnienia i wyjaśnienia. Przedstawiony zostanie też przykład „dobrej praktyki” w tym zakresie przygotowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Efektem seminarium będzie powstanie możliwie pełnej „listy kontrolnej” czynników, które należy uwzględnić przy planowaniu przedsięwzięć energetycznych. Przewidziane jest również przedstawienie katalogu możliwych konkretnych korzyści dla interesariuszy lokalnych rynków energii.

Organizatorami seminarium są członkowie konsorcjum realizującego projekt „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)” – Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (obecnie Ministerstwo Aktywów Państwowych – lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach energii, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest rejestracja za pośrednictwem formularza

Program seminarium

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).