12.12.2019

Miasto a transformacja energetyczna


12 grudnia 2019 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej (bud. B-1, sala 121) odbędzie się seminarium „Miasto a transformacja energetyczna”.

Celem wydarzenia jest zapoznanie się z przykładami dobrych praktyk włączania się polskich miast w transformację energetyczną oraz wypracowanie rekomendacji działań ułatwiających upowszechnianie najlepszych rozwiązań.

W trakcie pierwszej części seminarium przedstawiciele miast różnej wielkości i o różnej specyfice zaprezentują swoje motywacje i drogę do angażowania się w lokalne inicjatywy energetyczne. Te sposoby działania zostaną skonfrontowane z rozwiązaniami przyjętymi w miastach szwedzkich.

Drugą część wydarzenia wypełni dyskusja, której celem będzie wypracowanie zbioru rekomendacji dla polskich miast zainteresowanych szybszym wdrażaniem transformacji energetycznej, łącznie ze wskazaniem sposobów eliminacji przeszkód utrudniających prowadzone i planowane działania. W pierwszym etapie dyskusji przewidziana jest wymiana poglądów prelegentów z części pierwszej z praktykami działającymi w obszarach samorządu terytorialnego i klastrów energii. W drugim etapie do dyskusji zostaną włączeni wszyscy zebrani.

Organizatorami seminarium są członkowie konsorcjum realizującego projekt „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)” – Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (obecnie Ministerstwo Aktywów Państwowych – lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach energii, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest rejestracja za pośrednictwem formularza.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN). 

Program seminarium