30.05.2019

Klaster jako wyzwanie technologiczne – bilansowanie i monitorowanie stanu sieci zasilającej


30 maja 209 r. w AGH odbędzie się seminarium „Klaster jako wyzwanie technologiczne – bilansowanie i monitorowanie stanu sieci zasilającej”.

Jednym z głównych celów funkcjonowania klastra energii jest zwiększenie niezawodności dostawy energii na obszarze jego funkcjonowania. Uzyskuje się to poprzez wzrost udziału energii wytwarzanej przez lokalne, rozproszone źródła w relacji do energii konsumowanej przez odbiorców oraz bilansowanie w czasie prawie rzeczywistym jej popytu i podaży. Do realizacji tego celu niezbędna jest budowa systemów umożliwiających pomiar, transmisję, archiwizację, przetwarzanie i wizualizację danych pomiarowych mocy i energii. Dane te są także wykorzystywane do sterowania procesem przepływów energii w sieciach zasilających oraz do planowania ich rozwoju. System bilansowania energii powinien być uzupełniony o monitorowanie stanu jakości napięcia w sieci elektroenergetycznej, jakości podlegającej degradacji na skutek działania wielu czynników, w tym instalacji rozproszonych źródeł energii, także odnawialnych. Celem seminarium jest wykazanie potrzeby budowy takich systemów, korzyści wynikających z ich istnienia oraz przekazanie podstawowej wiedzy niezbędnej do określenia ich założeń techniczno-ekonomicznych.

Seminarium jest pierwszym z cyklu wydarzeń organizowanych w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”. Jego organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER – Ministerstwo Energii (lider), Akademia Górniczo-Hutnicza, oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym koordynatorów klastrów energii. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest rejestracja za pośrednictwem formularza on-line.

Miejsce: Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki (ul. Kawiory 21, bud. D-17)