25.11.2019

II Forum Energetyki Rozproszonej „Czysta energia dla każdego”


25 listopada 2019 r. w AGH na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (bud. B-8, aula) odbędzie się II Forum Energetyki Rozproszonej „Czysta energia dla każdego.

Wiodącym tematem wydarzenia będzie poszukiwanie sposobów zapewnienia jak najszerszym kręgom społeczeństwa możliwości partycypacji w nabierającej tempa transformacji energetycznej. Obrady toczyć się będą u progu nowej kadencji Parlamentu i Rządu RP, a więc w optymalnym czasie na szukanie odpowiedzi na strategiczne pytania o polski kształt transformacji i miejsce, jakie w niej zajmować będzie energetyka rozproszona. Organizatorzy oczekują przede wszystkim, że przedstawiciele kluczowych dla rozwoju energetyki instytucji przedstawią inicjatywy legislacyjne i programy wsparcia wzmacniające prosumentów oraz wspólnoty energetyczne.

W ramach forum przewidziana jest dyskusja nad rolą miast i regionów w transformacji energetycznej, a zwłaszcza ich inicjatywami służącymi włączaniu mieszkańców w rozwój lokalnej energetyki, likwidacji ubóstwa energetycznego oraz poprawie stanu środowiska. Podczas kolejnych sesji analizowane będą aspekty techniczne i rynkowe rozwijania takich inicjatyw, w tym działalności prosumenckiej oraz klastrów energii.

Organizatorami II Forum Energetyki Rozproszonej są członkowie konsorcjum realizującego projekt „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach energii, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna. 

Dotychczasowe działania w ramach projektu KlastER, w szczególności badania ankietowe oraz dyskusje podczas seminariów i warsztatów, pozwoliły na zdiagnozowanie barier technologicznych, społecznych, rynkowych i legislacyjnych hamujących rozwój energetyki rozproszonej oraz wypracowanie rekomendacji działań służących optymalnemu wykorzystaniu jej potencjału w Polsce. Podczas II Forum zostaną one poddane ocenie reprezentantów inicjatyw energetycznych, środowisk nauki, biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zaangażowanych w lokalne inicjatywy energetyczne. Oczekuje się, że przedstawiciele właściwych ministerstw, regulatora oraz operatora systemu dystrybucyjnego odniosą się do zasygnalizowanych problemów oraz przedstawią sposoby konstruktywnego ich rozwiązywania.

Inicjatorzy przedsięwzięć z obszaru energetyki rozproszonej, zwłaszcza dostarczających wartość publiczną, oczekują wsparcia dla swych działań. W końcowej części wydarzenia przewidywane jest przedstawienie działań pomocowych na poziomie krajowym i regionalnym dostępnych obecnie oraz w następnej perspektywie budżetowej UE.

II Forum Energetyki Rozproszonej skierowane jest do przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk nauki, biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy rozwijaniu energetyki rozproszonej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest rejestracja.

Formularz rejestracyjny

Program wydarzenia

Patronat Honorowy:

  • Witold Kozłowski –  Marszałek Województwa Małopolskiego
  • Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Kraków 


Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19.