12.01.2017

Dyfrakcyjne badanie naprężeń oraz właściwości mechanicznych materiałów polikrystalicznych – seminarium ACMiN


Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH zaprasza na seminarium, które odbędzie się 12 stycznia 2017 r. o godz. 14.00.

 

Referat pt. Dyfrakcyjne badanie naprężeń oraz właściwości mechanicznych materiałów polikrystalicznych wygłosi prof. dr hab. inż. Andrzej Baczmański z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.

 

Miejsce: ul. Kawiory 30, bud. D-16, sala audytoryjna ACMiN, II piętro

Dyfrakcyjne badanie naprężeń oraz właściwości mechanicznych materiałów polikrystalicznych – streszczenie referatu

Metody dyfrakcyjne używane są do pomiaru naprężeń w materiałach polikrystalicznych na podstawie odkształceń sprężystych sieci krystalicznej. Odkształcenia te wyznacza się z przesunięć pików dyfrakcyjnych zmierzonych w różnych kierunkach względem badanej próbki. Metoda dyfrakcyjna jest jedyną eksperymentalną metodą pozwalającą wyznaczyć różnice naprężeń w poszczególnych fazach materiałów wielofazowych lub zmienność naprężeń w zależności od orientacji sieci krystalicznej ziarna. Używając niskoenergetycznego promieniowania rentgenowskiego możemy badać zmienność naprężeń przy powierzchni próbki, podczas gdy dyfrakcja neutronów oraz wysokoenergetycznego promieniowania rentgenowskiego pozwala wyznaczyć naprężenia wewnątrz materiału. Dyfrakcyjne pomiary odkształceń sieci krystalicznej, przeprowadzane „in situ” dla próbek poddanych zewnętrznemu obciążeniu (ściskanie, rozciąganie), wykorzystywane są do badania procesów zachodzących podczas odkształceń sprężysto-plastycznych w skali ziaren polikryształu. Interpretacja wyników eksperymentalnych przeprowadzana jest na podstawie krystalograficznego modelu samouzgodnionego. W modelu tym zaimplementowaliśmy procedurę umożliwiającą przewidywanie zniszczeń w skali ziaren polikryształu. Porównanie wyników modelu z pomiarami dyfrakcyjnymi umożliwiło zidentyfikowanie fazy, w której rozpoczynają się zniszczenia.