Przejdź do treści Przejdź do stopki
Wydarzenia w AGH

Wydarzenia w AGH

fot. AGH

Zdjęcie przedstawiające epitogium w pasach zielonym, czarnym i czerwonym z wyhaftowanym złotym napisem "Profesor Honorowy AGH" oraz godłem w postaci złotego orła na czarnym tle. Pod epitogium znajduje się ozdobny dyplom.
Uroczystość nadania tytułu Profesora Honorowego AGH prof. Andrzejowi Łędzkiemu oraz prof. Januszowi Łukszy

28 października 2022 r. o godz. 12.00 w auli AGH odbędzie się uroczystość nadania tytułu Profesora Honorowego AGH dwóm wybitnym metalurgom: prof. Andrzejowi Łędzkiemu oraz prof. Januszowi Łukszy.

Program uroczystości*

  • „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”
  • Przemówienie Rektora AGH prof. Jerzego Lisa
  • Wystąpienie Dziekana Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej prof. Agnieszki Kopii
  • Wystąpienia promotorów
  • Wręczenie dyplomów
  • Wykład Profesora Honorowego AGH prof. Andrzeja Łędzkiego
  • Wykład Profesora Honorowego AGH prof. Janusza Łukszy
  • „Gaudeamus igitur” w wykonaniu chóru Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”

*udział mogą wziąć wyłącznie osoby, które otrzymały zaproszenia i potwierdziły uczestnictwo

Biogram prof. Andrzeja Łędzkiego

Profesor Andrzej Łędzki urodził się w Krakowie. Ukończył studia wyższe na Wydziale Metalurgicznym Akademii Górniczo-Hutniczej, uzyskując tytuł magistra inżyniera metalurga, w specjalności Metalurgia Surówki i Stali. W 1968 r. podjął pracę w Katedrze Metalurgii Surówki AGH w charakterze asystenta stażysty. Po ukończeniu rocznego stażu rozpoczął studia doktoranckie. Po przedstawieniu rozprawy dotyczącej podziału krzemu pomiędzy żelazo a żużel wielkopiecowy w warunkach równowagi w ciekłych fazach uzyskał w 1972 r. stopień doktora nauk technicznych. W tym samym roku został zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Wielkopiecownictwa Instytutu Metalurgii AGH.

W 1986 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego za opracowanie dotyczące zjawisk obejmujących zachowanie się tytanu w wielkim piecu. Dwa lata później został mianowany na stanowisko docenta w AGH. W roku 1992 został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH. Tytuł naukowy profesora uzyskał w roku 1996, a w roku 2001 został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w AGH.

Działalność naukowa Profesora koncentrowała się na zagadnieniach: redukcji krzemu, manganu i tytanu w fazach ciekłych; redukcji spieków i grudek oraz ich struktury; własności fizycznych i chemicznych żużli wielkopiecowych domieszkowanych TiO2; zachowania się alkaliów w procesach spiekania i wielkopiecowym; własności fizycznych spieków wysokozasadowych i grudek; utylizacji odpadów hutniczych; emisji gazowo-pyłowej w procesach hutnictwa żelaza; modelowania procesu wielkopiecowego; inżynieri i własności materiałów węglowych domieszkowanych TiO2; procesów wytapiania ciekłego żelaza i stali.

Łącznie prof. Łędzki jest autorem lub współautorem 230 publikacji naukowych, z czego 45 zagranicznych i 93 krajowych, jednej monografii, czterech podręczników, pięciu patentów, 102 prac naukowo-badawczych i ekspertyz oraz 16 skutecznych wdrożeń przemysłowych. Był kierownikiem lub głównym wykonawcą pięciu projektów celowych Komitetu Badań Naukowych, a także wielu prac dla przemysłu.

Był i nadal jest ściśle związany z przemysłem hutniczym. Pełnił funkcje konsultanta prezesów Huty Katowice SA oraz Huty im. T. Sendzimira SA, członka prezydium oraz przewodniczącego sekcji w Komitecie Metalurgii PAN; był też członkiem sekcji Metalurgia, Odlewnictwo i Przetwórstwo Metali Komitetu Badań Naukowych. W latach 2002–2004 był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polskich Hut Stali SA.

W latach 1991–1996 był Prodziekanem Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Od grudnia 1998 r. był p.o. Prorektora AGH, od 1999 r. do 2002 r. Prorektorem ds. Ogólnych, a w latach 2002–2005 Prorektorem ds. Kształcenia AGH.

Za działalność naukową, wdrożeniową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał wiele nagród, w tym nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz wielokrotnie nagrody Rektora AGH. Został odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2001 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Posiada Złotą Odznakę Miasta Krakowa i Medal Komisji Edukacji Narodowej.
 

Biogram prof. Janusza Łukszy

Prof. Janusz Łuksza związany jest z AGH od 1969 r., kiedy ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 2002 r. Profesor jest uznanym specjalistą w zakresie badania zjawisk i procesów zachodzących podczas plastycznej przeróbki metali. W tej tematyce jest autorem wielu prac badawczych, artykułów, monografii oraz patentów. Zrealizował wiele projektów badawczo-wdrożeniowych na zlecenie przemysłu przetwórstwa metali, wśród których na szczególne wyróżnienie zasługują projekty związane z modernizacją i restrukturyzacją krajowego przemysłu metalurgicznego i maszynowego. W roku akademickim 1978/79 Profesor przebywał na rocznym stażu w USA w ramach stypendium ufundowanego przez dr. h.c. Tadeusza Sendzimira za pośrednictwem Fundacji Kościuszkowskiej. W Lehigh University w Betlehem (USA) pod kierunkiem światowej sławy profesora B. Avitzura badał zastosowanie teorii górnej granicy do teoretycznej analizy procesów plastycznej przeróbki metali. W roku 1982 przebywał na stypendium British Council w University of Leeds (Wielka Brytania), gdzie prowadził badania pod kierunkiem profesora T. Z. Blazynskiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych naukowców w obszarze inżynierii mechanicznej i inżynierii metali.

Profesor całe swoje życie zawodowe poświęcił rozwojowi macierzystej uczelni. Efektem jego działań była reorganizacja Wydziału Metalurgicznego, następnie Inżynierii Materiałowej i w końcu Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Był inicjatorem stworzenia nowych kierunków kształcenia, zmian programów nauczania oraz modernizacji laboratoriów.

W czasie pracy w AGH Profesor pełnił liczne funkcje kierownicze i organizacyjne. W latach 1989–1990 i 1993–1996 był Prodziekanem, a następnie w latach 1996–2002 Dziekanem Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Od 1996 do 2012 r. kierował Katedrą Plastycznej Przeróbki Metali. Od 1996 r. był członkiem Senatu AGH, gdzie w okresie od 2005 do 2012 r. przewodniczył Senackiej Komisji ds. Budżetu.

Profesor angażował się również w działalność poza uczelnią. W latach 1994–1998 przewodniczył Komitetowi Przeróbki Plastycznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, w okresie od 1999 do 2007 r. był członkiem Rady Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach, członkiem Rady nadzorczej Huty im. Tadeusza Sendzimira oraz w latach 1996–2019 Przewodniczącym Rady Akademicko-Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa. Ogromnie bogata aktywność Profesora w działaniach na rzecz AGH oraz środowiska naukowego i otoczenia gospodarczego została nagrodzona wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami. Było to m.in. 13 nagród Rektora AGH, w tym 11 za działalność naukową, i trzy nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wśród odznaczeń zaś wymienić należy Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi, Medal „Zasłużony dla Huty Warszawa”, Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal „Zasłużony dla Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej”, a zwieńczeniem jest Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Stopka