18.04.2016

Wybrano Prorektorów AGH na kadencję 2016–2020


Zdjęcia. Z. Sulima

Uczelniane Kolegium Elektrów, które spotkało się 18 kwietnia w Auli AGH, wybrało Prorektorów na kolejną kadencję. W latach 2016–2020 nowymi Prorektorami AGH będą prof. Jerzy Lis, prof. Wojciech Łużny oraz prof. Andrzej R. Pach. Na dotychczasowych stanowiskach pozostaną prof. Anna Siwik oraz prof. Mirosław Karbowniczek. 

 

 • Prof. Anna Siwik – Prorektor ds. Studenckich
  Prof. Anna Siwik studia historyczne ukończyła w 1976 r. Tytuł doktora nauk humanistycznych otrzymała w 1986 r., doktora habilitowanego w 1999 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim, a stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH uzyskała w 2002 r. Od 1976 r. związana z AGH, gdzie pracowała najpierw w Instytucie Nauk Społecznych, a od 2001 r. na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych (od 2008 r. Wydział Humanistyczny). W latach 1999–2001 dyrektor Instytutu Nauk Społecznych. Współautorka koncepcji powołania Wydziału Humanistycznego na uczelni technicznej. Była jego pierwszym dziekanem, funkcję tę pełniła przez dwie kadencje (2001–2008). W latach 2008–2012 była przewodniczącą Senackiej Komisji ds. Kształcenia AGH. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. W latach 1999–2006 była członkiem Komitetu Badań Polonii PAN, a od 2008 r. Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej oraz The Polish Studies Association – University of Michigan. Od 2014 r. pełni funkcję eksperta w Florence Foundation Romualdo del Bianco: Life Beyond Tourism. W 2012 r. została Prorektorem ds. Studenckich AGH na kadencję 2012–2016, będąc pierwszą w historii AGH kobietą we władzach rektorskich.
  Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem emigracji politycznej.

 • Prof. Mirosław Karbowniczek – Prorektor ds. Ogólnych 
  Jest absolwentem Wydziału Metalurgicznego AGH. Po ukończeniu studiów w roku 1978 podjął pracę na Wydziale Metalurgicznym AGH, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego, aktualnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego (2003 r.). W 1987 r. obronił doktorat, w 1999 r. habilitację. Przez dwie kadencje (2002–2005; 2005–2008) był prodziekanem, a następnie przez jedną kadencję (2008–2012) dziekanem Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Jest przewodniczącym Sekcji Teorii Procesów Metalurgicznych Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. Od 2012 r. na stanowisku Prorektora ds. Ogólnych AGH.
  Przez cały okres pracy zawodowej skupia swoje zainteresowania naukowe na zagadnieniach budowy, konstrukcji i sterowania pracą elektrycznego pieca łukowego oraz technologii produkcji stali w tym urządzeniu. W tym obszarze zrealizował także pracę doktorska i habilitacyjną.

 • Prof. Jerzy Lis – Prorektor ds. Współpracy
  Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Studia na kierunku Inżynieria Materiałowa ukończył w 1978 r. Tytuł doktora w dyscyplinie inżynieria materiałowa otrzymał w 1986 r., w roku 1995 uzyskał habilitację, tytuł profesora w 2000 r., a pięć lat później objął stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 2002–2005 oraz 2012–2016 na stanowisku dziekana Wydziału. Przez dwie kadencje (2005–2012) był Prorektorem ds. Współpracy i Rozwoju AGH. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, a od 2016 r. Wiceprzewodniczącym Komitetu Nauki o Materiałach PAN oraz  Komisji Nauk Technicznych PAU. Pełni również funkcję prezesa zarządu Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNO AGH Sp. z o.o. Członek naukowych towarzystw zagranicznych m.in. The World Academy of Ceramics, The International Society of SHS i The American Ceramic Society.
  W działalności badawczej specjalizuje się w inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej, w tym zwłaszcza: technologii otrzymywania zaawansowanych i klasycznych tworzyw ceramicznych, specjalnych technikach syntezy materiałów ceramicznych, badaniu właściwości ceramiki i kompozytów oraz ich zastosowaniu. 

 • Prof. Wojciech Łużny – Prorektor ds. Kształcenia
  Od ukończenia studiów w 1984 r. jest związany z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH (poprzednio: Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej). Stopień doktora uzyskał w 1989 r., stopień doktora habilitowanego w 1996 r., a w 2002 r. tytuł profesora. Pełnił funkcję prodziekana (2002–2008) oraz dziekana Wydziału (2008–2012). W kadencji 2012–2016 przewodniczy Senackiej Komisji Budżetowej AGH. Jest pomysłodawcą i głównym realizatorem utworzenia Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego, które uzyskało status KNOW w dyscyplinie nauk fizycznych.
  Specjalizuje się w fizyce ciała stałego, w fizyce polimerów, fizyce materii nieuporządkowanej, prowadzi badania nad strukturą polimerów i modelowaniem komputerowym materii skondensowanej. Jego pasją jest dydaktyka i popularyzacja fizyki.

 • Prof. Andrzej R. Pach – Prorektor ds. Nauki
  Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH. W roku 1979 doktoryzował się na AGH, a w 1990 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie telekomunikacji-teleinformatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Tytuł profesora otrzymał w roku 1999. Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Telekomunikacji AGH, której jest kierownikiem od 1999 r. Pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki (1996–1999). W latach 2011–2014 był członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki AGH w kadencji 2012–2016. Jest członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.
  Zainteresowania badawcze Profesora obejmują technologie informacyjno-komunikacyjne, a w szczególności protokoły komunikacyjne, modelowanie i analizę sieci komputerowych, sieci szerokopasmowych z integracją usług oraz ich bezpieczeństwo.