Transfer technologii

Centrum Transferu Technologii AGH

AGH jest ważnym ośrodkiem tworzenia i transferu innowacyjnych technologii. W celu stworzenia mechanizmów ułatwiających i intensyfikujących transfer innowacyjnych technologii z AGH do przedsiębiorców i innych instytucji zewnętrznych, w 2007 roku powołano Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (CTT AGH).

Działalność CTT AGH kompleksowo ujmuje zagadnienia związane z transferem technologii, w tym:

  • promocję oferty badawczej, technologicznej i eksperckiej AGH dla przedsiębiorców i inwestorów,
  • sprzedaż i udostępnianie w innych formach praw własności intelektualnej (patenty, licencje, know-how),
  • ochronę praw własności intelektualnej,
  • pozyskiwanie finansowania wspierającego transfer technologi,
  • informację, doradztwo i szkolenia dotyczące transferu technologii.


Zadaniem CTT AGH jest wsparcie procesów komercjalizacji i transferu innowacyjnych technologii i wiedzy. Centrum Transferu Technologii AGH działa w obszarach marketingu nauki w środowisku przedsiębiorców, ochrony własności intelektualnej oraz obsługi i finansowania transferu technologii. Współpracuje ze środowiskiem naukowym AGH oraz środowiskiem przedsiębiorców niezależnie od ich wielkości i skali działania, a także z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.

Wzajemna świadomość potrzeb i możliwości oraz zaufanie środowiska naukowego i przedsiębiorców to kluczowy czynnik sukcesu transferu technologii, a zatem zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Zwiększenie tej świadomości oraz zaufania CTT AGH uznaje za jeden z głównych celów swojej działalności.

 

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.

Ważną rolę w transferze technologii pełni powołana w kwietniu 2010 roku spółka Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. ze 100% udziałem Akademii Górniczo-Hutniczej. Głównym, choć nie jedynym zadaniem INNOAGH jest obejmowanie w miejsce uczelni udziałów w nowych firmach, powstających na bazie wyników prac badawczych oraz ogólnej wiedzy pochodzącej z jednostek naukowo-badawczych, w tzw. spółkach spin-off. Ponadto celem spółki jest doradztwo i wsparcie dla pracowników naukowych zainteresowanych zakładaniem innowacyjnych przedsiębiorstw tworzonych w oparciu o własność intelektualną powstającą na uczelni.