Prorektor ds. Studenckich

dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw.

Obszary działalności Uczelni powierzone nadzorowi i koordynacji Prorektora ds. Studenckich:  

  • pomoc materialna dla studentów,
  • działalność samorządowa, naukowa, kulturalna i sportowa studentów,
  • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla studentów i absolwentów AGH.


W szczególności zakres kompetencji Prorektora ds. Studenckich obejmuje:  

1. Kierowanie pracami Pionu Spraw Studenckich. 

2. Nadzór nad Miasteczkiem Studenckim AGH (w zakresie spraw studenckich).

3. Przygotowywanie zasad przyznawania pomocy materialnej dla studentów do zatwierdzenia przez Rektora. Nadzór nad przyznawaniem pomocy materialnej dla studentów.

4. Koordynację działalności wychowawczej studentów z uwzględnieniem spraw dyscyplinarnych studentów.

5. Współpracę z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów AGH.

6. Koordynację działań i nadzór nad studencką działalnością kulturalną, sportową i rekreacyjną. 

7. Współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami, związkami i klubami studenckimi zarejestrowanymi przy AGH, a także Fundacją ZPiT „Krakus”.

8. Przewodniczenie Radzie Fundacji Studentów i Absolwentów AGH ACADEMICA.

9. Nadzór nad działalnością Studenckich Kół Naukowych AGH. 

10. Opracowywanie zbiorczej sprawozdawczości na temat spraw socjalnych studentów oraz pomocy materialnej dla władz Uczelni, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, GUS 

i innych instytucji. 

11. Rozpatrywanie odwołań studentów AGH od decyzji Dziekanów w indywidualnych sprawach studentów w zakresie spraw socjalno-bytowych i pomocy materialnej.

12. Nadzór nad realizacją budżetu w części przeznaczonej na pomoc materialną.

13. Nadzór nad działaniami z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy realizowanych przez Centrum Karier AGH.

14. Współpracę ze Stowarzyszeniem Wychowanków AGH oraz środowiskami absolwentów Uczelni. 

15. Podejmowanie decyzji w sprawie rejestracji uczelnianych organizacji studenckich. 

16. Nadzór nad działalnością Biura Osób Niepełnosprawnych.

17. Promocję Uczelni.

18. Realizację innych obowiązków i uprawnień ustalonych dla Prorektora ds. Studenckich zawartych w wewnątrzuczelnianych aktach prawnych.

19. Współpraca z Senackimi i Rektorskimi Komisjami w zakresie działalności Pionu Spraw Studenckich.