Prorektor ds. Kształcenia

prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny

Obszary działalności uczelni powierzone nadzorowi i koordynacji Prorektora AGH ds. Kształcenia:

  • proces kształcenia,
  • rekrutacja,
  • studia podyplomowe i pozostałe formy kształcenia,
  • działalność organizacyjna Pionu Kształcenia,
  • nadzór nad Studium Języków Obcych.

Biogram

Prof. Wojciech Łużny jest fizykiem. Specjalizuje się w fizyce ciała stałego, prowadzi badania nad strukturą polimerów i modelowaniem komputerowym materii skondensowanej. Jest promotorem pięciu prac doktorskich. Jego główne osiągnięcie naukowe to opracowanie nowych metod badań struktury polimerów przewodzących w oparciu o rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego i modelowanie komputerowe. Dorobek naukowy prof. Wojciecha Łużnego stanowi ok. 70 artykułów w czasopismach zagranicznych, ok. 80 wystąpień na konferencjach naukowych oraz dwie książki. W trakcie swojej kariery naukowej odbył staże naukowo-badawcze w Trondheim, Grenoble i Hamburgu.

Prof. Wojciech Łużny pracuje na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. Pełnił funkcję Prodziekana (2002–2008) oraz Dziekana (2008–2012) wydziału. W latach 2012–2016 przewodniczył Senackiej Komisji Budżetowej AGH. W kadencji 2016–2020 był Prorektorem ds. Kształcenia AGH oraz Członkiem Prezydium Komitetu Fizyki PAN. Jako przewodniczący stał na czele Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu 100-lecia AGH. Jest pomysłodawcą utworzenia oraz głównym realizatorem Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. M. Smoluchowskiego „Materia-Energia-Przyszłość”, które uzyskało status KNOW.


Pasją zawodową prof. Wojciecha Łużnego jest dydaktyka i popularyzacja fizyki, natomiast prywatną – książki, Tatry, a przede wszystkim rodzina: żona Magdalena, troje dzieci i troje wnuków.