Prorektor ds. Ogólnych

prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek

Obszary działalności Uczelni powierzone nadzorowi i koordynacji Prorektora ds. Ogólnych:  

  • polityka kadrowa i gospodarka kadrami,
  • nagrody i odznaczenia dla pracowników AGH,
  • polityka socjalno-bytowa dla pracowników i emerytów AGH,
  • polityka Uczelni w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury AGH,
  • struktura organizacyjna Uczelni.


W szczególności zakres kompetencji Prorektora ds. Ogólnych obejmuje:  
1. Kierowanie pracami Pionu Ogólnego.
2. Nadzór na działalnością administracji w sprawach pozostających w kompetencjach Prorektora ds. Ogólnych.
3. Realizację polityki kadrowej Uczelni i zarządzanie kadrami.
4. Udzielanie:
- bezpłatnych urlopów naukowych,
- bezpłatnych urlopów okolicznościowych,
- rocznych urlopów naukowych,
- płatnych urlopów na przygotowanie pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
- przyznawanie stypendiów doktorskich.
5. Nadzór nad okresową oceną pracowników.
6. Określanie zasad zatrudniania, zawierania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi.
7. Zatwierdzanie zbiorczej sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia dla władz Uczelni, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, GUS i innych upoważnionych instytucji.
8. Koordynację i nadzorowanie przygotowania wniosków o odznaczenia i wyróżnienia.
9. Przyznawanie nagród pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi.
10. Nadzór nad ewidencją i obsługą wniosków o stopnie naukowe, tytuły i stanowiska, łącznie z tytułem: „Doktor Honoris Causa", „Profesor Honorowy", „Konsul Honorowy" i „Zasłużony dla AGH".
11. Nadzór nad ewidencją i obsługą wniosków o nagrody: Premiera, Ministra, Rektora, Imienia i innych dla pracowników AGH.
12. Nadzór nad uroczystościami promocyjnymi i wydawaniem dyplomów habilitacyjnych.
13. Nadzór nad działalnością socjalną, bytową i mieszkaniową na rzecz pracowników i emerytów AGH i ich rodzin, a w szczególności nadzór nad Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych i Domami Studenckimi.
14. Nadzór nad tworzeniem rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych dotyczących rozwoju i utrzymania infrastruktury Uczelni.
15. Nadzór nad umowami z innymi podmiotami gospodarczymi, dotyczącymi dzierżawy lub użyczenia pomieszczeń i terenu w odniesieniu do Miasteczka Studenckiego AGH.
16. Nadzór nad kształtowaniem struktury organizacyjnej Uczelni.
17. Współpracę ze Związkami Zawodowymi działającymi w Uczelni.
18. Współpracę z Komisjami Rektorskimi w zakresie spraw pozostających w kompetencji Prorektora ds. Ogólnych:
- Mieszkaniową,
- ds. Wypoczynku i Rekreacji,
- ds. Zapomóg,
- ds. Pożyczek Mieszkaniowych,
- ds. Emerytów i Rencistów.
19. Nadzór nad działalnością Muzeum AGH.
20. Współpracę z Komisjami Senackimi: ds. Administracyjno-Technicznych, ds. Regulaminowo-Statutowych, ds. Pracowniczych, ds. Nagród i Odznaczeń.
21. Współpracę z prorektorami innych uczelni w zakresie spraw będących w kompetencjach Prorektora ds. Ogólnych.
22. Przewodniczenie Radzie Miasteczka Studenckiego AGH, udział w Radzie Fundacji Studentów i Absolwentów AGH „Academica" oraz Radzie Fundacji ZPiT „Krakus".
23.Nadzór nad Miasteczkiem Studenckim (w zakresie infrastruktury).
24. Nadzór nad realizacją budżetu Uczelni w zakresie ustalonym przez Rektora.
25. Promocję Uczelni.
26. Realizację innych obowiązków i uprawnień ustalonych dla Prorektora AGH ds. Ogólnych zawartych w wewnątrzuczelnianych aktach prawnych.