Prorektor ds. Kształcenia

prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny

Obszary działalności Uczelni powierzone nadzorowi i koordynacji Prorektora AGH ds. Kształcenia:

  • proces kształcenia,
  • rekrutacja,
  • studia podyplomowe,
  • działalność organizacyjna Pionu Kształcenia.


W szczególności zakres kompetencji Prorektora ds. Kształcenia obejmuje:  

1. Kierowanie pracami Pionu Kształcenia.

2. Nadzór nad rozwojem i doskonaleniem form i trybu kształcenia. 

3. Nadzór nad realizacją obowiązków Dziekanów i Rad Wydziałów w zakresie procesu kształcenia. 

4. Ustalanie zasad, warunków technicznych i organizacyjnych prowadzenia i obsługi procesu kształcenia i nadzór nad ich wdrożeniem. 

5. Koordynację spraw związanych z uprawnieniami wydziałów do prowadzenia kierunków studiów, ich akredytacją oraz polityką jakości kształcenia. 

6. Koordynację nauczania przez Internet w AGH, w tym nadzór nad działalnością Centrum e-Learningu. 

7. Nadzór nad działalnością Uniwersytetu Otwartego AGH. 

8. Nadzór nad pracami Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. 

9. Współpracę z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów AGH. 

10. Organizację roku akademickiego. 

11. Udział w Radzie Fundacji Studentów i Absolwentów AGH ACADEMICA.

12. Współpracę z Senackimi i Rektorskimi Komisjami w zakresie spraw pozostających 

w kompetencjach Prorektora ds. Kształcenia, a w szczególności z Senacką Komisją 

ds. Kształcenia i Spraw Studenckich.

13. Opracowywanie zbiorczej sprawozdawczości związanej z procesem kształcenia dla władz Uczelni, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, GUS i innych instytucji. 

14. Rozpatrywanie odwołań studentów AGH od decyzji Dziekanów w indywidualnych sprawach studentów z wyjątkiem spraw socjalno-bytowych i pomocy materialnej. 

15. Nadzór i koordynację studenckich przyjazdów, staży i praktyk zagranicznych.

16. Tworzenie studiów podyplomowych, uruchamianie ich kolejnej edycji oraz nadzór nad studiami podyplomowymi.

17. Współpracę z prorektorami innych uczelni w zakresie spraw będących w kompetencjach Prorektora ds. Kształcenia. 

18. Nadzór nad realizacją budżetu w części przeznaczonej na działalność dydaktyczną. 

19. Promocję Uczelni. 

20. Realizację innych obowiązków i uprawnień ustalonych dla Prorektora AGH ds. Kształcenia zawartych w wewnątrzuczelnianych aktach prawnych.