Zasady stosowania znaku graficznego AGH przy projektowaniu materiałów

Zmiana wielkości znaku AGH musi odbywać się przy zachowaniu jego proporcji. Zabronione jest nieproporcjonalne skalowanie znaku, jak również wszelkie inne przekształcenia deformujące znak (np. pochylanie znaku, zmiana grubości poszczególnych elementów i odstępów pomiędzy nimi, nadawanie znakowi obrysu).

Niedozwolone jest usuwanie elementów tworzących znak lub dodawanie do niego nowych składników.

Nie wolno zmieniać formy liter logotypu (np. składać logotypu gotowym krojem pisma), ani też proporcji logotypu do sygnetu.

Zabroniona jest zmiana położenia logotypu względem sygnetu.

Znaku graficznego AGH nie wolno obracać ani kadrować.

W przypadku wersji wielobarwnej znaku, niedozwolona jest jakakolwiek zmiana barw poszczególnych części znaku (np. w sygnecie: zmiana kolejności barw lub zastępowanie jednych barw innymi, w logotypie: nadawanie poszczególnym literom różnych barw lub zamiana czerni na inną barwę).

Nie zaleca się nadawać znakowi graficznemu wypełnienia w postaci przejścia tonalnego (gradientu), zarówno wielobarwnego, jak też jednobarwnego.

W obszarze obejmującym pole ochronne znaku nie wolno umieszczać elementów mogących zakłócać jego czytelność (np. wyraźnie wzorzystego tła). W przypadku umieszczania znaku na ilustracji lub fotografii, we wspomnianym obszarze nie mogą znajdować się silnie kontrastowe elementy, wizualnie rywalizujące ze znakiem; pomiędzy znakiem a tłem musi istnieć odpowiedni kontrast, zapewniający znakowi czytelność. W sytuacji umieszczania znaku obok tekstu lub elementów graficznych, nie powinny one pojawiać się w polu ochronnym znaku.