Statut Rady Seniorów

(Oparty na Karcie Konwentu Seniorów z dnia 4 marca 1985, Statucie Konwentu Seniorów z dnia 1 lipca 2002 oraz na Księdze Tradycji AGH z 2009 roku, rozdział  5. – „Rada Seniorów”)

 

1. Rada Seniorów AGH (zwana dalej Radą) jest kontynuatorką Konwentu Seniorów AGH,  powołanego 18 lutego 1985 roku przez ówczesnego Rektora AGH prof. Antoniego Kleczkowskiego.


2. Członkami Rady są powołani przez Rektora, na wniosek Rady,  emerytowani profesorowie AGH spełniający przynajmniej jeden z poniższych warunków:  

  • pełnili w AGH funkcję rektora, prorektora lub dziekana,
  • są doktorami h.c AGH,
  • są profesorami honorowymi AGH,
  • są członkami PAU lub PAN.

    Członkami Rady mogą zostać również emerytowani profesorowie AGH, którzy nie spełniają powyższych warunków, ale Rada jednomyślnie wnioskuje ich powołanie.

 

3. Liczba członków Rady nie może przekroczyć 30 osób; kadencja w Radzie jest dożywotnia, ustanie członkostwa w Radzie może nastąpić jedynie na podstawie decyzji osoby rezygnującego z członkostwa.


4. Członkowie Rady wybierają spośród siebie, na okres dwuletni, prezydium  Rady, złożone z przewodniczącego, zastępcy  przewodniczącego i sekretarza.


5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 40% członków Rady.


6. Wszystkie głosowania personalne (wnioski o powołanie nowych członków Rady, wybór członków prezydium Rady) odbywają się w trybie  tajnym, przy czym prawo wysuwania kandydatów (na nowych członków Rady i na członków prezydium Rady) przysługuje każdemu członkowi Rady.


7. Zadaniem Rady jest służenie kierownictwu Uczelni swym  doświadczeniem, nabytym przez członków Rady w czasie swej pracy w Uczelni, w sprawach dotyczących organizacji AGH, działalności naukowej i dydaktycznej oraz kontynuowania tradycji uczelnianych.

8. Rada może, na prośbę Rektora lub z własnej inicjatywy, przygotowywać analizy istotnych problemów dotyczących Uczelni,  jak również projektów ustaw, organizacji nauki itp.


9. Istotnym kierunkiem działania Rady jest dążenie do stwarzania wszystkim
emerytowanym profesorom AGH warunków umożliwiających im kontynuację
pracy naukowej  oraz aktywne uczestnictwo w pracach uczelni.


10. Posiedzenia Rady odbywają się raz w miesiącu.

11. Przewodniczący Rady bierze udział  w posiedzeniach  Senatu zgodnie ze
Statutem Uczelni, zdając następnie członkom Rady sprawozdanie z tych
posiedzeń.


12. Niniejszy Statut został przyjęty przez Radę Seniorów w dniu 17 czerwca 2013 roku.