Prof. dr hab. inż. Stanisław Pytko

Prof. dr hab. inż. Stanisław Pytko ur. 19 października 1929 r. w Pacanowie. Studia wyższe rozpoczął na Wydziale Elektromechanicznym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w 1948 r. W roku 1952 ukończył studia I-stopnia na kierunku mechanicznym, natomiast w 1954 r. studia II-stopnia. W 1950 r., jeszcze jako student III roku, rozpoczął pracę w Katedrze Obróbki Skrawaniem AGH, jako zastępca asystenta.

W latach 1950–2000 pełnił na uczelni funkcje na stanowiskach od zastępcy asystenta do profesora zwyczajnego. Po 1970 r. przez 20 lat był z-cą Dyrektora Instytutu Podstaw Budowy Maszyn AGH, pełniąc w tym czasie funkcję Z-cy Dyrektora ds. dydaktycznych (przez 4 lata), a następnie ds. naukowych. Przepracował na AGH 50 lat, przez ten czas był członkiem Rad Naukowych: Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (PAN), Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Huty Stalowa Wola, Instytutu Technologii Nafty. Obecnie jest członkiem Rady Naukowej CB Urządzeń Chłodniczych w Krakowie.
W latach 1970-1990 pełnił funkcję Zastępcy Redaktora Naczelnego naczelny kwartalnika PAN „Zagadnienia Eksploatacji Maszyn”. Od roku 1985 jest Przewodniczącym Rady Programowej dwumiesięcznika „Tribologia”. Członek międzynarodowych rad naukowych czasopism z tribologii w Rosji, Białorusi i w dawnej Jugosławii. Jest stałym recenzentem czasopisma międzynarodowego „Wear" w Wielkiej Brytanii. Opublikował ponad 400 prac naukowych i naukowo-technicznych, (z tego ponad 100 publikacji zostało wydanych za granicą ), 4 monografie, 2 skrypty i uzyskał 9 patentów, a 10-ty jest w zatwierdzeniu. Jego naukowe zainteresowania dotyczą problemów tribologii oraz podstaw konstrukcji maszyn. Opublikował także 30 pozycji i 6 monografii z tematyki historycznej i turystycznej, którą interesuje się od wielu lat. Wspomniane monografie dotyczą zabytkowych kościołów w Pacanowie, Zborówku, Beszowej i Biechowie (województwo świętokrzyskie). Wypromował 11 doktorów nauk technicznych i kilkudziesięciu inżynierów. Wyspecjalizował na Studium Podyplomowym z „Techniki Smarowniczej" dziesiątki inżynierów. Recenzował ponad 60 prac doktorskich, dziesiątki prac habilitacyjnych oraz opiniował ponad 20 wniosków o tytuły naukowe profesora.

W uznaniu osiągnięć naukowych, wdrożeniowych, kształceniu w zakresie tribologii, Międzynarodowa Rada Tribologiczna w Londynie przyznała mu w 1995 r. „Złoty Medal" (24. medal przyznany na świecie i pierwszy Polakowi). Za wkład w tribologii i pomoc naukowcom innych krajów, został wyróżniony tytułem Honorowego Profesora (odpowiednik w Polsce doktor honoris causa) w Rybińskiej Państwowej Lotniczo-Technologicznej Akademii w Rosji, w Państwowej Hakaskiej Politechnice w Abakanie w Rosji oraz tytułem doktora honoris causa w Instytucie Badawczym Metalo-Polimerów w Homlu - Narodowej Akademii Nauk Białorusi.

Za osiągnięcia naukowe, wdrożeniowe, został przyjęty do Akademii Inżynierskiej w Polsce, Akademii Inżynierskiej Transportu Ukrainy, Akademii Inżynierskiej ds. Jakości w Rosji, Komitetu Doradczego Instytutu Biograficznego Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Anglii. Jest też członkiem honorowym Rosyjskiego Towarzystwa Tribologicznego.

Od 1970 roku jest członkiem Komitetu Budowy Maszyn PAN, członkiem Komisji Motoryzacji i Komisji Mechaniki Stosowanej Oddziału PAN w Krakowie. Od 1990 roku był Prezesem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego, a po 2005 roku został jego Honorowym Prezesem. Jest wiceprezydentem Międzynarodowej Rady Tribologicznej w Londynie oraz Przewodniczącym i Organizatorem Międzynarodowych Naukowych Sympozjów Tribologicznych pod nazwą „INSYCONT", które odbywają się w AGH od 1984 r., a także Przewodniczącym Konferencji „Mechanika w Medycynie" organizowanej przez Uniwersytet i Politechnikę Rzeszowską.

W Polsce współpracuje z wieloma naukowcami wszystkich Politechnik oraz Uniwersytetów Zielonogórskiego i Śląskiego. Współpracuje też z zagranicznymi naukowcami: z Rybińskiej Państwowej Lotniczo-Technologicznej Akademii, Politechniki Transportu w Moskwie, Międzynarodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie, Uniwersytetu  Technologicznego w Koszycach (Słowacja), Politechniki Monterey – Meksyk, Uniwersytetu  Technicznego w Ostrawie–Czechy, Instytutu Mikrotribologicznego Ohio - USA.

Jest odznaczony: Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” oraz wieloma odznakami regionalnymi. Jest honorowym członkiem „Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej” oraz pierwszym Honorowym Obywatelem Gminy Pacanów.