Prof. dr hab. inż. Mieczysław Jawień

Prof. Mieczysław Jawień urodził się 5 stycznia 1932 r. w Krakowie. W okresie okupacji ukończył szkołę podstawową. W 1950 r. zdał egzamin dojrzałości w I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, a następnie rozpoczął studia inżynierskie na Wydziale Górniczym AGH. Studia te ukończył w 1954 r., po czym w latach 1954–1955 kontynuował studia na kursie magisterskim. W 1956 r. zdał egzamin magisterski z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem i otrzymał dyplom magistra inżyniera w specjalności „projektowanie i budowa kopalń”. Od października 1954 r. pracował w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Górnictwa na stanowisku asystenta i był równocześnie słuchaczem kursu magisterskiego. W latach 1955–1958 zajmował stanowisko starszego asystenta, w latach 1958–1967 – adiunkta. W 1961 r. uzyskał na Wydziale Górniczym AGH stopień naukowy doktora, a w 1965 r. doktora habilitowanego nauk technicznych. W 1967 r. został docentem etatowym w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Górnictwa AGH, w 1974 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1983 r. – tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1973–1975 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Górniczego.

W okresie swojej pracy zawodowej Profesor był związany z jedną jednostką organizacyjną na Wydziale Górniczym AGH, która w tym okresie miała różne nazwy: w latach 1954–1969 była to Katedra Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, w latach 1969–1992 – Instytut Projektowania i Budowy Kopalń, w latach 1993–2000 – Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, a od 2000 r. funkcjonuje pod nazwą Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. W latach 1972–1982 był zastępcą dyrektora, a w latach 1982–1992 dyrektorem Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń. W latach 1993–1995 był kierownikiem Zakładu Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie.

Prof. Mieczysław Jawień pełnił również szereg odpowiedzialnych funkcji poza Uczelnią, z których najważniejsze to:

  • przewodniczący Sekcji Projektowania i Budowy Kopalń Komitetu Górnictwa PAN;
  • przewodniczący Komitetu Geologiczno-Górniczego i Rady Naukowej w Zakładach Badawczych i Projektowych Miedzi „Cuprum” we Wrocławiu;
  • stały członek polskiej delegacji w Radzie Naukowo-Technicznej ds. projektowania i budowy kopalń w ramach Komitetu Węglowego RWPG;
  • członek Zespołu Uczelniano-Przemysłowego ds. cynku i ołowiu;
  • przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej ds. Specjalizacji Zawodowej w zakresie górnictwa przy Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego a później Ministerstwie Hutnictwa.


Profesor utworzył i rozwinął na Wydziale Górniczym AGH oryginalny system kształcenia kadry inżynierów górniczych w zakresie projektowania i budowy kopalń oraz ekonomiki i organizacji górnictwa. Wyniki jego prac w zakresie optymalizacji parametrów wielkości i elementów modelu podziemnych kopalń znalazły praktyczne zastosowanie w procesie zagospodarowania wielu złóż surowców mineralnych, a w szczególności złóż węgla kamiennego w Zagłębiach: Górnośląskim, Dolnośląskim i Lubelskim, złóż rud cynku i ołowiu w rejonie olkusko-zawierciańskim oraz złóż rud miedzi w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. Współpracował z wieloma ośrodkami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą. Za swoją działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną uzyskał wiele odznaczeń, nagród i wyróżnień, w tym Zespołową Nagrodę Państwową I stopnia w dziedzinie postępu technicznego za opracowanie i wdrożenie zasad zagospodarowania okręgów górniczych.