Prof. dr. hab. inż. Leszek Stoch

Prof. Leszek Stoch pochodzi z Małopolski, urodził się 6.06.1931 r. w Bobowej, w rodzinie nauczycielskiej. Tam też uczęszczał do gimnazjum, następnie kształcił się w II Państwowym Liceum im. Św. Jacka w Krakowie, gdzie złożył egzamin maturalny. Z AGH związany jest od 1949 r., kiedy rozpoczął studia na ówczesnym Wydziale Mineralnym, który ukończył w 1955 r. jako mgr inż. chemik-ceramik, w specjalności technologia szkła.

Z nauką Profesor związany jest nieprzerwanie od 60-ciu lat, kiedy to w 1951 r. jeszcze jako student podjął pracę na stanowisku zastępcy asystenta, a po ukończeniu studiów-asystenta, a następnie adiunkta na ówczesnym Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym, w Katedrze Surowców Mineralnych, kierowanej przez prof. Mieczysława Budkiewicza. W 1960 r. obronił pracę doktorską na ówczesnym Wydziale Ceramicznym AGH, a w 1966 r. uzyskał stopień dra hab. W 1976 r. otrzymał tytuł prof. nadzwyczajnego. W latach 1971-1980 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Mineralogii i Złóż Surowców Mineralnych. W 1980 r. przeszedł do pracy na Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, gdzie objął stanowisko kierownika Katedry Szkła i Emalii (1980-2001). W latach 1984-1990 sprawował funkcję Dziekana Wydziału. W 1985 r. uzyskał tytuł prof. zwyczajnego. Od 2001 roku prof. Leszek Stoch jest na emeryturze, kontynuując nadal działalność w zakresie badań i rozwoju kadr naukowych. Jest członkiem Rady Seniorów AGH.

Trwająca do dzisiaj działalność Profesora w obszarze badawczym, dydaktycznym i w zakresie organizacji nauki ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje nauki o ziemi (mineralogia i nauka o surowcach mineralnych) oraz chemię ciała stałego wraz z nauką o materiałach i technologią szkła. Jest autorem około 260 publikacji, głównie w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz 14 patentów. Wykształcił 30 doktorów, z których 7 jest samodzielnymi pracownikami nauki, w tym 5 z tytułem profesora.

Za badania w zakresie minerałów ilastych, Wydział Przyrodniczy Uniwersytetu Karola w Pradze w 1991 r. wyróżnił Pana Profesora medalem im. J. Borickiego, przyznawanym wybitnym mineralogom i geochemikom. Badania nad szkłami specjalnymi przyniosły Mu w 1998 r. nagrodę Fundacji Nauki Polskiej („Polski Nobel”) w dziedzinie nauk technicznych.
Profesor Stoch wniósł istotny wkład w zwiększenie aktywności krajowego środowiska naukowego tworząc Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej, a także Polskie Towarzystwo Mineralogiczne i jego Sekcję Minerałów Ilastych. Towarzystwa te weszły w skład odpowiednich międzynarodowych organizacji naukowych. Reprezentował też wielokrotnie polską naukę w zarządach organizacji międzynarodowych. Jest członkiem rady International Commission on Glass i European Society of Glass Science and Technology.

Był powoływany w skład wielu krajowych gremiów naukowych. Od 1995 r. jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Dorobek naukowy Prof. Leszka Stocha oraz Jego osiągnięcia w kształceniu kadr i organizacji nauki służyły zawsze wzmocnieniu autorytetu AGH, z którą związał swoje życie zawodowe.