Prof. dr. hab. inż. Józef Giergiel

Józef Giergiel urodził sie 3 stycznia 1931 roku w Krakowie. Gimnazjum Ogólnokształcące im. Jana Matejki  w Wieliczce ukończył w 1948 roku. Dyplom technika mechanika uzyskał w 1951 roku zdając z wyróżnieniem maturę w Liceum Elektrotechnicznym w Krakowie. W tym samym roku podejmuje pracę w charakterze młodszego konstruktora w Centralnym Biurze Konstrukcji Maszyn Elektrycznych w Katowicach. Rozpoczyna w tym samym roku roczny „Wyższy Techniczny Kurs Pedagogiczny” kończąc go w 1952 r. i uzyskując prawo nauczania w szkołach średnich.

W 1952 roku rozpoczyna studia na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym AGH w Krakowie, uzyskując po podzieleniu ww. Wydziału na dwa odrębne wydziały dyplom magistra inżyniera mechanika hutniczego na Wydziale Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa w 1957 roku. Już w okresie studiów podejmuje pracę zawodową w 1956 r. w Biurze Konstrukcyjnym Maszyn Drogowych MADRO w Krakowie jako konstruktor. Od 1957 do 1958 roku pracuje w Zakładach Cynkowych w Trzebini w Biurze Konstrukcyjnym jako starszy konstruktor.

Działalność naukową rozpoczyna w listopadzie 1958 roku jako asystent w Katedrze Mechaniki Technicznej na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH, przechodząc wszystkie stanowiska od asystenta do profesora zwyczajnego. W 2001 r. przechodzi na emeryturę w AGH. W 1999 roku podejmuje pracę na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie pracuje do chwili obecnej na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Mechaniki Stosowanej i Robotyki.

Stopień doktora nauk technicznych uzyskuje na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych w 1965 roku na podstawie obrony pracy doktorskiej pt. ”Wpływ tłumienia na oscylacyjny charakter drgań w konstrukcjach”. W 1971 roku na podstawie całokształtu dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. „Problemy tarcia konstrukcyjnego w dynamice maszyn” uzyskuje stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskuje w 1976 roku, zaś profesora zwyczajnego w 1981.

W latach 1972-1974 pełni funkcję z-cy dyrektora w Instytucie Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH, zaś po reorganizacji na tym Wydziale, tę samą funkcję sprawuje w Instytucie Mechaniki i Wibroakustyki do 1979 r. Od 1979 r. pełni przez jedną kadencję funkcję Prodziekana, a następnie przez trzy kadencje funkcję Dziekana Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH. Od 1986 r pełni przez jedną kadencję funkcję Prorektora d/s Nauki jako pierwszy zastępca Rektora AGH. W okresie swoich funkcji dziekańskich jest współtwórcą w Polsce kierunku kształcenia Automatyka i Robotyka. Kierunek ten tworzy także na swoim Wydziale opracowując plany i programy nauczania, tworzy także specjalność Robotyka i Mechatronika w Katedrze Robotyki i Dynamiki Maszyn, której był twórcą i kierownikiem od 1989 r. do 2001 r.

Równolegle z pracą naukową i organizacyjną prowadzi działalność zawodową pełniąc od 1962 r. funkcję konsultanta naukowego w Hucie Łabędy, Hucie Bobrek, Hucie Zygmunt i Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym. W tym okresie działalności jest także radnym Miasta Krakowa i z-cą przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Łączności przez dwie kadencje. Jest także przewodniczącym Rady Naukowej Ministerstwa Gospodarki Materiałowej w Warszawie, jak również przez dwie kadencje członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw stopni i tytułów naukowych.

Dorobek publikacyjny zawarty jest w ponad 350 pozycjach. Są to: monografie, studia i rozprawy, skrypty i podręczniki oraz prace informujące o postępach wiedzy. Prace te były publikowane w czasopismach PAN, Słowackiej i Czeskiej Akademii Nauk, w Uczelnianych Zeszytach Naukowych, Przeglądzie Mechanicznym, PAK, Zeszytach Naukowo-Technicznych, w materiałach konferencyjnych w kraju i za granicą, między innymi w USA, Czechosłowacji, ZSRR, Węgrzech, NRD, Francji i innych.

W czasie pobytu za granicą prowadził wykłady i seminaria w Uniwersytetach Technicznych (w Salford, Fuxin Chińska Republika Ludowa, Uniwersytet d’Litoral Francja, Mons Belgia, Politechnika Bratysławska oraz na Uniwersytecie w Tizi Uzu Algeria). Jest Doktorem Honoris Causa Politechniki Łódzkiej i Politechniki Rzeszowskiej.