Prof. dr hab. inż. Józef Dańko

Prof. Józef Dańko urodził się 19 marca 1940 r. w Białym Dunajcu. W 1958 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem, a w roku 1963 studia w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Odlewnictwa. Odbył trzymiesięczną praktykę w odlewni norweskiej firmy Ila Jernstoperi ab w Trondheim i podjął staż asystencki w ówczesnej Katedrze Maszyn i Urządzeń Odlewniczych kierowanej przez prof. Stanisława Pelczarskiego.

  

W roku 1964 podjął trzyletni staż przemysłowy w Fabryce Silników Elektrycznych TAMEL w Tarnowie, gdzie pracował jako konstruktor, a następnie jako kierownik Sekcji Konstrukcyjnej i Technologicznej w Dziale Głównego Metalurga Odlewni.

  

W trakcie ponad 45-letniej pracy w Akademii uzyskał kolejne stopnie i stanowiska: doktorat (1972 r.), habilitacja (1993 r.), stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH  (1995 r.), tytuł profesora nauk technicznych (2001 r.), stanowisko profesora zwyczajnego (2007 r.).

  

Profesor opublikował 158 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz ponad 200 prac w materiałach konferencji krajowych i międzynarodowych. Działalność naukowo-badawczą uzupełnia uzyskanie 4 patentów zagranicznych, 23 patentów krajowych i wzorów użytkowych, oraz 3 krajowe zgłoszenia patentowe i jeden zgłoszony patent europejski. Ponadto w jego dorobek wpisuje się wydanie 11 monografii, w tym 2 podręczników akademickich oraz 13 pozycji skryptowych do dydaktyki.

  

Prof. Józef Dańko opracował autorskie programy do licznych przedmiotów, związanych na kierunku Odlewnictwo ze specjalizacją Maszyny i Urządzenia Odlewnicze, wypromował trzech doktorów nauk technicznych i ponad 80 absolwentów. Był recenzentem 10 podręczników i wydawnictw książkowych, jednej habilitacji, 15 prac doktorskich, ok. 74 prac magisterskich i 11 inżynierskich. Opracował opinie trzech wniosków o tytuł profesora, w tym jedną zagraniczną, trzech wniosków na stanowisko profesora, a także jedno promotorstwo i laudację w postępowaniu o nadanie godności doktora honoris causa AGH.

  

W latach 1999–2002 prof. Józef Dańko pełnił funkcję Dziekana Wydziału Odlewnictwa oraz kierownika Katedry Maszyn i Urządzeń Odlewniczych, a następnie Katedry Maszyn Odlewniczych i Konstrukcji Odlewów.

  

Profesor przez dwie kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej oraz przez jedną kadencję – koordynatora z ramienia AGH grantu dotyczącego międzynarodowej Akademicko-Gospodarczej Sieci Instytucji Górniczo-Hutniczo-Petrochemicznych. Trzykrotnie uzyskał zespołową nagrodę Ministra i wielokrotnie był wyróżniany nagrodami Rektora AGH za działalność naukową, dydaktyczno-wychowawczą i organizacyjną.

  

Prof. Józef Dańko nadal czynnie działa w Stowarzyszeniu Wychowanków AGH oraz na rzecz polskiego środowiska odlewniczego. Jest członkiem komitetów, stowarzyszeń i towarzystw naukowych, w tym między innymi: Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącym Sekcji Teorii Procesów Odlewniczych, członkiem: Akademii Inżynierów Polskich i Komisji Odlewnictwa Oddziału PAN w Katowicach. Zasiadał w radach naukowych Instytutu Odlewnictwa oraz Wydziału Hutniczego Uniwersytetu Technicznego w Koszycach.

  

Za swoje dokonania otrzymał liczne odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Edukacji Narodowej, Złotą Honorową Odznakę STOP, Srebrną i Złotą Odznakę Honorową NOT, Odznakę Honorową „Za zasługi położone dla rozwoju Stowarzyszenia i Uczelni”, Honorową Odznakę Stowarzyszenia Wychowanków AGH, Złoty Medal Uniwersytetu Technicznego w Koszycach oraz Złoty Medal Jubileuszowy 85-lecia powstania AGH.

  

Wieloletnia, trwająca niemal pół wieku działalność Profesora w Akademii Górniczo-Hutniczej, została doceniona nagrodą indywidualną I stopnia za całokształt dorobku naukowo-dydaktycznego w roku 2010.

  

W roku 2013, będąc już na emeryturze, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.