Prof. dr hab. inż. Czesław Podrzucki

Czesław Podrzucki urodził się  30 maja 1924 r. w Jaśle. Studia wyższe odbył na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej w Krakowie. W 1950 r. złożył tu, z wynikiem bardzo dobrym z odznaczeniem, egzamin dyplomowy, uzyskując stopień magistra inżyniera metalurga. W 1949 r., rozpoczął pracę w Katedrze Odlewnictwa Wydziału Hutniczego AGH, będąc tu zatrudniony kolejno jako młodszy i starszy asystent, a od 1954 r. jako adiunkt. W 1960 r. doktoryzował się na Wydziale Odlewnictwa AGH, a w 1963 r. habilitował się na Wydziale Metalurgicznym AGH. W 1964 r. został powołany na stanowisko docenta w Katedrze Odlewnictwa Żeliwa Wydziału Odlewnictwa AGH (obecnie: Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych). W okresie od 1965 do 1995 r.  pełnił obowiązki kierownika tej Katedry. W 1995 r. przeszedł na emeryturę.
W 1971 r.  uzyskał tytuł  profesora nadzwyczajnego, a w 1981 r. tytuł profesora zwyczajnego.


Czesław Podrzucki pełnił w AGH m.in. następujące ważniejsze funkcje:  kierownika Odlewni Doświadczalnej AGH, kierownika Działu Wydawnictw AGH, kierownika Studium Doktoranckiego w zakresie „Odlewnictwo” oraz  kierownika Studium Podyplomowego z zakresu „Odlewnictwo stopów żelaza”. Był dwukrotnie Senatorem AGH oraz wieloletnim Pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy Naukowej z AG Freiberg (Niemcy).


W pracach naukowo-badawczych koncentrował się na takich dziedzinach, jak metalurgia żeliwa i odlewnicze piece metalurgiczne oraz inżynieria materiałowa. Efektem tej działalności jest m.in. ponad 300 publikacji, w tym 5 podręczników, 15 skryptów oraz  15 patentów. Odbył liczne zagraniczne staże naukowe. Współpracował także aktywnie z krajowym przemysłem, szczególnie w zakresie międzynarodowej działalności zakładów przemysłowych.


Był promotorem 16 rozpraw doktorskich i recenzentem: 29 rozpraw doktorskich (w tym 4 zagranicznych) i 13 rozpraw habilitacyjnych (w tym jednej zagranicznej). Był i jest nadal czynnym działaczem organizacji naukowych i naukowo-technicznych. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjno-społeczną był wyróżniany wieloma odznaczeniami państwowymi w tym Medalem KEN (1992) i Krzyżem Oficerskim OOP (1995), 9-ma Nagrodami MNiSzW, licznymi nagrodami Rektora AGH i odznaczeniami stowarzyszeniowymi.  W 1996 r. uzyskał godność Honorowego Odlewnika Akademii Górniczej we Freibergu (Niemcy).