Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka (ur. 1948)

Rektor w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020
Geologia

 

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – urodził się 27 października 1948 r. w Świątnikach Górnych koło Krakowa, w rodzinie rzemieślniczej.

Od dziecka zainteresowany przyrodą nieożywioną. Ukończył Technikum Geologiczne w Krakowie i studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prace – doktorska i habilitacyjna – poświęcone były sedymentologii formacji osadowych Karpat fliszowych. Jest autorem i współautorem ponad 240 publikacji naukowych poświęconych problematyce geologii złożowej, modelowaniu matematycznemu złóż kopalin użytecznych (Cu, pierwiastków promieniotwórczych, Zn i Pb, węgla kamiennego i brunatnego, diatomitów, iłów kaolinowych i surowców skalnych) i sedymentologii głębokomorskich osadów klastycznych. Ponadto jest współautorem 6 skryptów i książek oraz redaktorem 9 książek. Wielokrotnie prezentował wyniki swoich badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych m.in. w Austrii, Czechach, Słowacji, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Grecji, Meksyku, USA, Australii.

Przez 12 lat kierował Katedrą Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, był prodziekanem i dziekanem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (dwie kadencje), prorektorem Akademii Górniczo-Hutniczej (dwie kadencje), a w latach 2012–2020 był rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej.

W trakcie swojej kariery naukowej i organizacyjnej był również przewodniczącym Konwentu Dziekanów Wydziałów Nauk o Ziemi, doradcą Wiceministra Środowiska, twórcą i prezydentem International Association for Geotourism, członkiem International Association for Sedimentologists i International Association for Mathematical Geology, Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, członkiem wielu rad naukowych polskich i międzynarodowych instytucji.

Jest członkiem zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, wiceprzewodniczącym Rady Naukowo-Przemysłowej Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji oraz wiceprzewodniczącym Rady Związku Uczelni InnoTechKrak. Był Prezesem Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego, a także Przewodniczącym Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W latach 2016–2020 przewodniczył Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.


Pomysłodawca i redaktor naczelny czasopisma „Geotourism", członek komitetu redakcyjnego Acta Montanistica Slovaca. Sekretarz i przewodniczący wielu cyklicznych, międzynarodowych konferencji naukowych: Zastosowań Metod Matematycznych i Informatyki w Geologii, Geotour. Kierował ponad 20 grantami i pracami zleconymi z przemysłu. Prowadził (i nadal prowadzi) wykłady, seminaria i zajęcia terenowe z geologii ogólnej, geologii matematycznej, kartografii geologicznej, sedymentologii, geoturystyki.

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Honoris Gratia” nadaną przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz odznaką „Poczesna Gramota” za zasługi dla Politechniki Lwowskiej.

Jest doktorem honoris causa Shibaura Institute of Technology, Politechniki Lwowskiej, Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego w Iwanofrankowsku, Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu w Łucku oraz Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Dnipro. Jest także Profesorem Honorowym Politechniki Wrocławskiej, Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku, Międzynarodowego Uniwersytetu Humanitarno-Technicznego w Szymkencie oraz Narodowej Akademii Nauk Republiki Kazachstanu.


Żonaty, ma dwoje dzieci: córkę i syna oraz czworo wnuków. Ma wiele hobby i kolekcji: masek z różnych stron świata, okazów geologicznych, kłódek, monet, zegarów. Jest bibliofilem (biblioteka liczy ponad 8 tys. pozycji). Jego pasją są podróże i zwiedzanie – szczególnie obiektów przyrody nieożywionej.