Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis (ur. 1954)

Rektor w kadencji 2020-2024

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis z AGH związany jest od 1973 r., kiedy rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kierunku Inżynieria Materiałowa. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1986 r. (w dyscyplinie inżynieria materiałowa), doktora habilitowanego w 1995 r., zaś tytuł profesora nauk technicznych w 2000 r. W AGH pracuje od 1978 r. Przez 10 lat kierował Katedrą Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych na WIMiC AGH. Łącznie przez cztery kadencje pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana swojego macierzystego wydziału. Przez trzy kadencje był Prorektorem ds. Współpracy AGH. Od 2020 r. pełni urząd Rektora AGH.

W 1989 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie do 1991 r. był pracownikiem naukowym w State University of New York w Buffalo (USA). Odbył także krótsze staże zagraniczne i był zapraszany na cykle wykładów m.in. w: TU Bergakademie Freiberg (Niemcy), TU Clausthal (Niemcy), TU Münster (Niemcy), RWTH Aachen University (Niemcy), ENSCI Limoges (Francja), Osaka University (Japonia), Hokkaido University (Japonia), Alfred University (USA), University of British Columbia (Kanada), Universidad Panamericana (Meksyk), Samara University (Rosja), Institute of Structural Macrokinetics and Materials Scienc, Russian Academy of Sciences (Rosja).

W działalności badawczej prof. Jerzy Lis specjalizuje się w inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej, zwłaszcza w: technologii otrzymywania zaawansowanych i klasycznych tworzyw ceramicznych, specjalnych technikach syntezy materiałów ceramicznych, badaniu właściwości ceramiki i kompozytów oraz ich zastosowaniu. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Prezydium Oddziału Krakowskiego PAN. Należy także do Polskiego Towarzystwa Ceramicznego i Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej. Za działalność w licznych naukowych towarzystwach zagranicznych otrzymał tytuł „Fellow of the European Ceramic Society” oraz prestiżową nagrodę „Bridge Building Award” przyznaną przez American Ceramic Society.

Jego dorobek naukowy obejmuje około 400 publikacji, 6 książek, 180 referatów wygłoszonych na konferencjach (125 międzynarodowych) oraz 18 patentów. Jest promotorem 13 obronionych i 4 rozpoczętych prac doktorskich, a także ponad 100 prac magisterskich i inżynierskich. Był i jest kierownikiem 12 projektów badawczych KBN i MNiSW (5 promotorskich), głównym wykonawcą 16 innych projektów krajowych i 3 międzynarodowych, kierownikiem 5 prac w ramach działalności statutowej AGH oraz licznych projektów badawczych zleconych przez zakłady przemysłowe.

Profesor zasiada w zagranicznych gremiach naukowych. W 2002 r. został powołany do prestiżowej The World Academy of Ceramic. Jest także członkiem The American Ceramic Society, The International Society of SHS, a także komitetów redakcyjnych międzynarodowych czasopism The International Journal of SHS oraz Ceramics International. Jest także laureatem prestiżowych międzynarodowych wyróżnień za osiągnięcia naukowe m.in.  Fellow of the American Ceramic Society, Fellow of the European Ceramic Society oraz The Brigde Award of the American Ceramic Society. Został wyróżniony tytułem Profesora Honorowego przez Uniwersytet w Szymkencie (Kazachstan).

Prof. Jerzy Lis jest również przewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNO AGH oraz wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego.

Obecnie jest członkiem Prezydium Oddziału Krakowskiego PAN, członkiem Komitetu Nauki o Materiałach PAN (pełniąc przez dwie kadencje funkcję wiceprzewodniczącego) oraz członkiem Komitetu Inżynierii Wodnej i Lądowej PAN, Komisji Nauk Ceramicznych przy Oddziale PAN w Krakowie, i wiceprzewodniczącym Komisji Nauk Technicznych PAU. Pełnił przez dwie kadencje funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych i przewodniczącym Sekcji Ceramiki Szlachetnej Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Jest także członkiem komitetów redakcyjnych krajowych czasopism: Materials Science Poland, Archiwum Nauki o Materiałach, Inżynieria Materiałowa, Materiały Ceramiczne i Ceramika – Biuletyn Komisji Nauk Ceramicznych PAN. Jest członkiem rad naukowych: Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN i Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, a także wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Sieci Łukasiewicz Instytutu Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych. Jest również Przewodniczącym Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2020–2024.

W 2019 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał także Brązowy Krzyż Zasługi i Medal Komisji Edukacji Narodowej. Jest laureatem Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Nagrody Przewodniczącego IV Wydziału PAN. Za działalność naukowo-wynalazczą został uhonorowany medalem im. Tadeusza Sendzimira, który przyznawany jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, oraz tytułem „Złoty Inżynier” 2016 w plebiscycie Przeglądu Technicznego i NOT. Profesor otrzymał także medal „Cracoviae Merenti” za zasługi dla miasta Krakowa, wyróżnienie „Zasłużony dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych” oraz wiele nagród za działalność na rzecz uczelni, zakładów i stowarzyszeń.