Prof. zw. inż. Henryk Korwin-Krukowski (1860–1937)

Rektor w latach 1930–1931
Metalurgia

 

Urodził się w Myzie-Sakach pow. kobryński guberni grodzieńskiej. Ukończył Instytut Górniczy w Petersburgu. Początkowo pracował w przemyśle rosyjskim, od 1914 r. rozpoczął pracę na kursach zawodowych w Warszawie. Był jednym z założycieli Politechniki Warszawskiej. Docent technologii metali i kierownik Zakładu Metalurgicznego PW.

 

W 1920 r. został powołany na profesora i organizatora Wydziału Hutniczego Akademii Górniczej. W 1921 r. rozpoczął wykłady z metalografii i obróbki cieplnej. Nie zgodził się zostać Dziekanem Wydziału Hutniczego, jednak jako organizator tego wydziału i początkowo jako jedyny metalurg wśród profesorów Akademii był właściwie jego faktycznym kierownikiem.

 

W latach 1925–1929 pełnił funkcję Prodziekana. Brał również czynny udział w pracach Komitetu Rozbudowy Wydziału Hutniczego z Funduszu Daru Polskiego Hutnictwa Żelaza. Za zasługi dla polskiego hutnictwa i wkład w organizację Wydziału Hutniczego Akademii Górniczej otrzymał od Prezydenta RP Ignacego Mościckiego pierwszy w uczelni tytuł profesora honorowego AG (1934). Współpracował z wieloma stowarzyszeniami technicznymi, brał udział w Komisji Słownictwa Technicznego ANT, redagował również dział hutniczy w „Przeglądzie Górniczo-Hutniczym”.

 

Jego dorobek naukowy został tylko w części opublikowany, reszta pozostała w postaci notatek i zapisków. W pracach tych poruszał nie tylko zagadnienia rud żelaznych, biegu wielkiego pieca, koksowania węgli, ale i stali damasceńskiej. Zmarł w Warszawie.