Klimatyzacja kopalń

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest aktualizacja oraz pogłębienie wiedzy słuchaczy w zakresie procesów wymiany ciepła w urządzeniach chłodniczych oraz systemach klimatyzacji kopalń. Absolwent nabywa wiedzę z zakresu budowy, eksploatacji i konserwacji urządzeń chłodniczych. Zostaje zapoznany z zasadami projektowania systemów klimatyzacyjnych w górnictwie podziemnym.

 

Program studiów:

 • Podstawy chłodnictwa
 • Mikroklimat wyrobisk górniczych
 • Wentylacja wyrobisk górniczych
 • Wymiana ciepła i wymienniki
 • Prognozowanie zagrożenia temperaturowego
 • Chłodnicze maszyny robocze
 • Systemy i urządzenia chłodnicze
 • Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych
 • Systemy klimatyzacji kopalń
 • Automatyka chłodnicza i układy zasilająco-sterujące
 • Bezpieczeństwo i eksploatacja urządzeń chłodniczych w górnictwie

 

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do inżynierów związanych zawodowo z wentylacją, mechaniką i energetyką w górnictwie podziemnym. Zdobyta wiedza oraz znajomość obowiązujących przepisów pozwolą absolwentom na projektowanie i właściwe eksploatowanie instalacji klimatyzacyjnych w wyrobiskach kopalń podziemnych.

Po uzyskaniu wymaganych programem zaliczeń i zdaniu egzaminów oraz po obronie samodzielnie przygotowanej pracy końcowej słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Czas trwania:

2 semestry

 

Termin zgłoszeń:

 

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • odpis (lub potwierdzona kserokopia) dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub inżynierskich),
 • kwestionariusz osobowy.

 

Tryb zgłoszeń:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku nieprzyjęcia, zgłoszenie kandydata zostaje zachowane do rekrutacji na kolejną edycję.

 

Liczba miejsc:

20

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pokój 107a

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

dr hab. inż. Dariusz Obracaj, prof. nadzw. AGH

tel.: 12 617 21 80

obracaj@agh.edu.pl

 

Opłaty:

 

 

Informacje dodatkowe:

Program studiów realizowany jest w oparciu o zajęcia wykładowe, ćwiczenia audytoryjne i zajęcia terenowe w formie 15 dwudniowych sesji dydaktycznych.

Zajęcia odbywać się będą w formie zjazdów w piątki po południu i w soboty co dwa tygodnie.

Zajęcia terenowe realizowane będą w formie wyjazdu do wybranych zakładów górniczych z zabudowanymi instalacjami klimatyzacyjnymi.

Opłata za studia nie pokrywa wyżywienia i zakwaterowania.

 

Numer rachunku bankowego zostanie podany uczestnikom po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.