IT Business Management

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Celem studiów podyplomowych jest edukacja osób, które wybierają ścieżkę menedżerską w branży IT. Studia są kierowane do liderów, kierowników oraz specjalistów z potencjałem na rozwój w obszarze menedżerskim w sektorze IT. Studia kształcą w zakresie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, budowania i kierowania zespołami, przywództwa, nowoczesnej ekonomii, finansów przedsiębiorstwa oraz umiejętności menedżerskich. Mocną podstawą programową są kursy z zakresu zwinnego zarządzania projektami IT oraz z obszaru technologii i tworzenia architektury systemów informatycznych.

 

Program studiów:

Program studiów został skonstruowany z myślą o inżynierach oraz osobach, które mogą wykazać się doświadczeniem technicznym w branży IT i chcą poszerzyć swoje kompetencje w celu rozwoju w obszarze menedżerskim.
Zajęcia realizowane w ramach studiów gwarantują wysoką jakość przekazywanej wiedzy i najlepszych praktyk. Wśród wykładowców przeważają specjaliści i liderzy, osoby posiadające praktyczne doświadczanie w pracy w firmach o globalnym i lokalnym zasięgu. Wykładowcy ci na co dzień tworzą i wdrażają nowoczesne strategie dotyczące zarządzania zespołami, działami, produktem i projektami w branży IT oraz kreują nowe trendy obowiązujące w tym zakresie.  Gwarantem jakości zajęć jest również nauczanie w małych grupach studenckich (20-22 osób), prowadzone głównie w oparciu o warsztaty i konwersatoria.
Studia obejmują 222 godzin dydaktycznych podzielonych na 3 bloki tematyczne:

 • Strategic & Operation Management,
 • IT Project Management,
 • Managerial Skills.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia podyplomowe IT Business Management adresowane są do:  

 • absolwentów kierunków technicznych i inżynieryjnych o specjalności informatyka, elektronika, automatyka, telekomunikacja i pokrewne, którzy planują rozwijać swoją ścieżkę kariery zawodowej w obszarze zarządzania organizacją lub zespołem IT;
 • specjalistów: programistów, developerów, inżynierów oprogramowania, testerów itp., którzy planują rozwijać swoją ścieżkę kariery zawodowej w obszarze zarządzania organizacją lub zespołem IT;
 • specjalistów IT, którzy mają background techniczny (min. wykształcenie inżynieryjne, techniczne), którzy planują rozwijać swoją ścieżkę kariery zawodowej w obszarze zarządzania organizacją lub zespołem IT;
 • kierowników zespołu, team leaderów, menedżerów z organizacji IT, którzy chcą poszerzyć swą wiedzę i umiejętności w obszarze strategicznego zarządzania organizacją, działem lub zespołem IT;
 • menedżerów średniego szczebla (team leadearzy) i wyższego, którzy zarządzają zespołami, działami, jednostkami organizacyjnymi IT, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania talentami, tworzenia kultury organizacyjnej, strategicznego zarządzania organizacją, rozwojem pracowników.

Studia są skierowane do tych, którzy chcą rozwijać swą karierę w kierunku pracy na stanowiskach:

 • IT Manager / kierownik IT / dyrektor IT,
 • Software Engineering Manager / Software Development Manager,
 • IT/engineering Team Leader / kierownik zespołu,
 • Technical Team Leader,
 • CEO / COO / CTO,
 • Managing Director,
 • IT/engineering Resource Manager,
 • Development Manager.

oraz do właścicieli lub osób zarządzających startupami i małymi firmami branży IT.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2021 r. do IX 2022 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 30  IX 2021 r. lub do wyczerpania miejsc

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych;
 • życiorys zawodowy.

Dodatkowo kandydaci powinni spełnić przynajmniej jedno z dwóch kryteriów:

 • wykazać się min. dwuletnim doświadczeniem zawodowym w branży IT,
 • posiadać ukończone studia wyższe z zakresu informatyki, automatyki, elektroniki, telekomunikacji lub pokrewne (minimum studia inżynierskie lub licencjackie).

W przypadku niezapełnienia limitu miejsc pod koniec rekrutacji zostaną rozpatrzone wnioski osób, które nie spełniają powyższych kryteriów.

 

Tryb zgłoszeń:

kandydaci będą rekrutowani według kolejności zgłoszeń potwierdzonych wpłatą na konto

 

Liczba miejsc:

20

 

Miejsce zgłoszeń:

Dokumenty można dostarczyć pocztą elektroniczną na adres: chromik@agh.edu.pl

tradycyjną lub pod adres:

Katarzyna Chromik Myśliwiec

AGH, Wydział Humanistyczny

ul. Gramatyka 8a

30-071 Kraków

(z dopiskiem: "IT Business Management", pokój 25)

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Katarzyna Chromik Myśliwiec

tel.:  +48 12 617 43 51; chromik@agh.edu.pl

 

Opłaty:

8500 zł (płatność w dwóch częściach po 4250 zł)

Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

 

Informacje dodatkowe:

 • Zajęcia odbywają się średnio co 2 tygodnie, w soboty i niedziele – średnio 8 godzin dydaktycznych każdego dnia (po 45 minut) na Wydziale Humanistycznym AGH, ul. Gramatyka 8a, budynek D13, Kraków.
 • Kandydaci powinni posiadać znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B1
 • Opiekunem merytorycznym studiów jest Justyna Pawlak-Mihułka (www.freenovation.org).
 • W związku z epidemią COVID-19, w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego na uczelni, zaplanowane zajęcia i spotkania będą realizowane w trybie e-learningu.