Eksploatacja ujęć wód podziemnych

Charakterystyka studiów:

Zakres studiów obejmuje kompleksowo dziedziny wiedzy spotykane w problematyce funkcjonowania głębinowych ujęć wody. W procesie kształcenia podejmowane są zagadnienia rozpoznania i dokumentowania zasobów wód podziemnych, aspekty techniczne wykonywania ujęć oraz technologiczne związane z eksploatacją i gospodarowaniem zasobami naturalnymi oraz środkami technicznym, a także zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwie wodociągowym. Zagadnienia te omawiane są w nawiązaniu do aktualnych regulacji prawnych oraz współczesnych wymagań ochrony środowiska naturalnego. Duży nacisk położony jest na efektywność i energochłonność ujmowania wody w poszczególnych fazach życia studni. Istotnym elementem w procesie kształcenia są zajęcia praktyczne, których tematyka związana jest z systemami monitoringu oraz diagnostyki stanu technicznego obiektów studziennych oraz poszczególnych elementów ich wyposażenia.

 

Program studiów:

 • Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwach wodociągowych,
 • Systemy zaopatrzenia w wodę,
 • Zagadnienia prawne,
 • Hydrogeologia,
 • Wiertnictwo hydrogeologiczne,
 • Hydraulika studzienna,
 • Zagadnienia wytrzymałościowe w konstrukcjach studziennych i wodociągowych,
 • Gospodarka wodno-ściekowa,
 • Maszyny przepływowe,
 • Gospodarka maszynowa i remontowa,
 • Podstawy automatyki przemysłowej i elektrotechniki,
 • Rekonstrukcja i renowacja studni,
 • Monitoring środowiska wodnego,
 • Technologia uzdatniania wody,
 • Wdrażanie systemów informatycznych,
 • Zajęcia seminaryjne i konsultacje.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych posiada ugruntowaną wiedzę związaną z podstawowymi zagadnieniami spotykanymi w problematyce udostępniania i ujmowania wód podziemnych, szczególnie w zakresie nauk o ziemi i inżynierii środowiska, energetyki, automatyki, informatyki technicznej, inżynierii lądowej i materiałowej, ekonomii, prawa oraz bezpieczeństwa publicznego - na poziomie niezbędnym do przejmowania odpowiedzialności za funkcjonowanie ujęć głębinowych. Nabyta na studiach podyplomowych wiedza jest wystarczająca do podejmowania współcześnie występujących wyzwań w zakresie poprawy sprawności, obniżania energochłonności oraz zwiększania niezawodności systemów. Absolwent posiada wiedzę pozwalającą na podejmowanie samodzielnych decyzji w zakresie efektywnego gospodarowania środkami technicznymi i zarządzania bezpieczeństwem dostaw wody. Posiada także kompetencje, pozwalające na planowanie modernizacji oraz wdrażanie innowacyjnych metod nadzoru diagnostycznego obiektów i elementów technicznych, a także utrzymania niezawodności technicznych systemów eksploatacji zasobów wód podziemnych.

 

Czas trwania:

2 semestry (od III 2022 r.  do I 2023 r.)

 

Termin składania zgłoszeń dla edycji IV:

2 XI 2021 r. – 25 II 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

Rekrutacja kandydatów odbywa się w sposób ciągły. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie rekrutacji na daną edycję studiów zgłoszenie zostaje zachowane do rekrutacji na kolejną edycję studiów.

 

Liczba miejsc:     

Minimalna liczba warunkująca uruchomienie edycji studiów -15.

Maksymalna liczba miejsc w ramach edycji – 40.

 

Miejsce składania zgłoszeń:

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać przesyłką poleconą, skierowaną na adres:

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Akademia Górniczo-Hutnicza

30-059 Kraków

Al. Mickiewicza 30

„Eksploatacja Ujęć Wód Podziemnych”

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

mgr inż. Karolina Kaznowska-Opala

tel.: 12 617 39 08

kazn@agh.edu.pl

 

dr hab. inż. Krzysztof Polak

tel. 12 617 44 94

kpolak@agh.edu.pl

 

Opłaty:

3900 zł (w tym 100 zł opłaty wpisowej)

(możliwość płatności w ratach)

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym, tzn. w soboty i niedziele. Studia realizowane są w systemie: semestr letni (I) – semestr zimowy (II). Dwa zjazdy odbywają się w piątek, jeden w semestrze letnim, jeden w semestrze zimowym (zajęcia praktyczne w czerwcu oraz we wrześniu). Zajęcia praktyczne odbywają się w wybranych ujęciach wód podziemnych (poza Krakowem). Program przewiduje 132 godz. dydaktycznych, tj. około 10 zjazdów. W ramach programu studiów przewidziane są egzaminy z wybranych przedmiotów oraz obrona pracy końcowej.