System punktowy

Wyciąg z Regulaminu Studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie obowiązującego od 1 października 2012 r. (uchwała Senatu AGH nr 72/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.)

1. System punktowy stosowany w Uczelni odpowiada standardowi ECTS (European Credit Transfer System).


2. Student przez całe studia kumuluje punkty ECTS przypisane przedmiotom (modułom kształcenia) i zajęciom przewidzianym w planie i programie studiów oraz przedmiotom fakultatywnym wybieranym na zasadach określonych przez Radę Wydziału i zatwierdzonym przez Dziekana Wydziału.


3. Każdemu przedmiotowi (modułowi kształcenia) w każdym semestrze jest przypisana całkowita liczba punktów ECTS, ustalona przez Radę Wydziału, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.


4. Zajęciom z języka obcego są przypisane jednakowe punkty ECTS w skali całej Uczelni. Zasady nauki języków obcych, w tym liczbę punktów ECTS, określa Senat w odrębnej uchwale.


5. Zajęciom z wychowania fizycznego są przypisane jednakowe punkty ECTS w skali całej Uczelni. Szczegółowe zasady organizacji zajęć z wychowania fizycznego określa Rektor w drodze zarządzenia.


6. Punkty ECTS przypisane są całym przedmiotom (modułom kształcenia), a nie poszczególnym formom zajęć.


7. Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotu (modułu kształcenia) odzwierciedla nakład pracy studenta konieczny do zaliczenia przedmiotu, obejmujący zajęcia organizowane przez Uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę. Uzyskanie przez studenta punktów ECTS związane jest jedynie z faktem zaliczenia przedmiotu i nie ma związku z otrzymaną oceną.


8. W semestrze dyplomowym studenci uzyskują punkty za przedmioty zaliczone w tym semestrze oraz za przygotowanie pracy dyplomowej i (lub) przygotowanie do egzaminu dyplomowego zgodnie z planem i programem studiów.


9. W przypadku przedmiotów zaliczonych na innym kierunku studiów, Wydziale lub poza Uczelnią, w tym również na studiach zagranicznych:


1) punkty ECTS uznaje się bez ponownego sprawdzenia wiedzy, jeżeli kształcenie odbywało się zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy uczelniami;


2) punkty ECTS mogą zostać uznane w miejsce przedmiotów określonych w programie studiów w przypadku stwierdzenia zbieżności uzyskanych efektów kształcenia;


3) student otrzymuje na Wydziale przyjmującym taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk na tym Wydziale;


4) decyzję o zaliczeniu (przeniesieniu) przedmiotów podejmuje Dziekan Wydziału, na wniosek studenta, po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów odbytych na innym Wydziale albo poza Uczelnią;


5) przedmiotom, którym nie przypisano punktów ECTS, punkty przypisuje Dziekan Wydziału, kierując się zasadami określonymi w Regulaminie oraz obowiązującym programem kształcenia.


10. Nominalna liczba punktów ECTS, jaką ma obowiązek uzyskać student studiów stacjonarnych w każdym semestrze, zgodnie z planem i programem studiów, jest równa 30 punktów i narastająco po "n" semestrach liczba ta wynosi n-30.


11. Jeśli czas trwania studiów niestacjonarnych jest dłuższy niż czas trwania odpowiednich studiów stacjonarnych, to liczba punktów ECTS przewidzianych planem studiów dla semestru studiów niestacjonarnych ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.


12. W celu uzyskania kwalifikacji określonego stopnia, potwierdzonej dyplomem ukończenia studiów, na studiach o profilu ogólnoakademickim, student jest obowiązany uzyskać:


1) na studiach pierwszego stopnia licencjackich - 180 punktów ECTS;


2) na studiach pierwszego stopnia inżynierskich - 210 punktów ECTS;


3) na studiach drugiego stopnia magisterskich - 120 punktów ECTS;


4) na studiach drugiego stopnia magisterskich (inżynierskich) - 90 punktów ECTS.


13. W celu uzyskania kwalifikacji określonego stopnia, potwierdzonej dyplomem ukończenia studiów, na studiach o profilu praktycznym student jest obowiązany uzyskać dodatkowo 30 punktów ECTS, w tym 20 punktów ECTS za praktykę.


14. Poza limitem punktów ECTS, o których mowa w ust. 12 i 13, student studiów stacjonarnych ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć na określonym poziomie studiów, za które może uzyskać dodatkowo nie więcej niż 30 punktów ECTS, a student realizujący kształcenie w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych - nie więcej niż 90 punktów ECTS. W tym przypadku stosuje się § 8 ust. 1 pkt 1 zd. 2.