30.01.2019

Ministerialny „Diamentowy grant” dla studentów


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło ósma edycję konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach programu „Diamentowy Grant”. Wnioski należy składać do 30 stycznia 2019 r.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.

W ramach programu wsparciem mogą być objęci wybitnie uzdolnieni: 

  • studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę;
  • absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu.


W programie mogą uczestniczyć również polscy studenci/absolwenci, którzy odbyli studia pierwszego stopnia w jednostkach zagranicznych.

W ramach programu mogą być przyznane środki finansowe na realizację przez wybitnie uzdolnioną osobę tylko jednego projektu. Okres realizacji projektu nie może przekraczać 4 lat, a koszt jego realizacji nie może być wyższy niż 180 000 zł (dla nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej), 220 000 zł (dla nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych, rolniczych, leśnych, medycznych, weterynaryjnych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej).

Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl.

Szczegółowe informacje