Wartości składników G, J dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości z wynikami egzaminu maturalnego w ocen 1-6 lub 2-5

Podstawą rankingu jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według ogólnego wzoru:

W = 4 • G + J

 

G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen według tabeli 1 z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów tam wymienionych lub ocena uzyskana w ramach organizowanego przez AGH egzaminu z matematyki (maksymalna liczba punktów wynosi 200).

 

J - liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli 1 oceny z języka obcego (angielskiego lub francuskiego lub hiszpańskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub włoskiego) w części pisemnej egzaminu maturalnego (w pierwszej kolejności) lub w części ustnej (w drugiej kolejności); jeżeli kandydat nie zdawał matury z języka obcego, to wartość składnika J odpowiada liczbie punktów uzyskanych z przeliczenia najlepszej oceny końcowej z dowolnego języka obcego wymienionego powyżej, umieszczonego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (maksymalna liczba punktów wynosi 200).

 

Tabela 1. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości w skali 1-6 lub 2-5.

Ocena

liczba punktów

rok wydania świadectwa

przed 1992 r.

od 1992 r.

celujący

-

200

bardzo dobry

200

160

dobry

133

120

dostateczny

67

80

dopuszczający

-

40

 

Jeżeli kandydat posiada certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie A2, B1 lub wyższym, to dopuszcza się określenie na jego podstawie wartości składnika J, o ile takie przeliczenie jest dla kandydata korzystne. Uwzględniane będą certyfikaty wymienione w załączniku nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH.

 

Liczba punktów przypisywana poszczególnym certyfikatom jest określona w tabeli 2.

 

Tabela 2. Liczba punktów przypisywanych poszczególnym certyfikatom językowym (w przypadku świadectwa dojrzałości w skali 1-6 lub 2-5).

Lp.

poziom certyfikatu

liczba punktów

1.    

A1

0

2.    

A2 (ocena n%)

n

3.    

A2.1 (dst)

40

4.    

A2.2 (db)

70

5.    

A2.3 (bdb)

100

6.    

A2 (jednolity, bez oceny)

100

7.    

B1 (ocena n%)

100 + n

8.    

B1.1 (dst)

120

9.    

B1.2 (db)

160

10. 

B1.3 (bdb)

200

11. 

B2 i wyższy

200