Wartości składników G, J dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane wg zasad „nowej” matury (ocenianej w skali 0-100 punktów)

Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według ogólnego wzoru:

W = 4 • G + J

 

 

Wartości składników G i J dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane wg zasad nowej matury

G – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego (maksymalna liczba punktów: 200). 

  • a. jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot główny, to wybierany jest wynik najlepszy;
  • b. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z poziomu podstawowego i rozszerzonego, to składnik G obliczany jest jako suma tych wyników;
  • c. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu podstawowego w wysokości N punktów, wówczas przyjmuje się G = N;
  • d. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu rozszerzonego w wysokości N punktów, wówczas:

 

  • e. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z obu poziomów z matematyki, to jako ostateczna wartość składnika G przyjęty będzie wynik lepszy z wartości wyliczonych według punktów (b) i (d).

 

J – to liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego (angielskiego lub francuskiego lub hiszpańskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub włoskiego) przeliczona według zasad podanych dla wyliczania wartości składnika G. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden język obcy, to wybierany jest wynik najlepszy (maksymalna liczba punktów: 200).