Wartości składników G, J dla kandydatów posiadających dokument uzyskany poza granicami Polski równoważny świadectwu dojrzałości

Podstawą rankingu jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według ogólnego wzoru:

W = 4 • G + J

 

 

G - liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z przedmiotu głównego (proporcjonalnie do stosowanej skali ocen na świadectwie) lub ocena uzyskana w ramach organizowanego przez AGH egzaminu z matematyki (maksymalna wartość: 200). Przeliczenia dokonuje Centrum Studentów Zagranicznych

 

J – wartość tego składnika wynosi 200 pkt z języka obcego.