Wartości składników G, J dla dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości matury dwujęzycznej

Podstawą rankingu jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według ogólnego wzoru:

W = 4 • G + J

 

G – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego zdawanego w języku polskim, przeliczona według zasad podanych dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane wg zasad matury ocenianej w skali 0-100 pkt. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot główny, to wybierany jest wynik najlepszy.

 

J - wartość składnika J wynosi 200 pkt z języka wykładowego.