Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2017/2018 odbywać się będzie według tych samych warunków i w tym samym trybie.

 

Poniższa tabela zawiera wykaz przedmiotów głównych, które uwzględniane są do obliczenia wskaźnika rekrutacji dla kierunków prowadzonych na szesnastu wydziałach AGH.

Wydział

Kierunek

Przedmiot główny

Górnictwa i Geoinżynierii

Budownictwo

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Górnictwo i Geologia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Inżynieria Środowiska

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Inżynierii Metali
i Informatyki Przemysłowej

Edukacja Techniczno-Informatyczna

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia

Inżynieria Ciepła

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Inżynieria Materiałowa

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Inżynieria Obliczeniowa

matematyka lub fizyka lub informatyka

Informatyka Stosowana

matematyka lub fizyka lub informatyka

Metalurgia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia

Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii
Biomedycznej

Automatyka i Robotyka

matematyka lub fizyka lub informatyka

Elektrotechnika

matematyka lub fizyka lub informatyka

Informatyka

matematyka lub fizyka lub informatyka

Inżynieria Biomedyczna

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

Mikroelektronika w Technice
i Medycynie

matematyka lub fizyka lub informatyka

Informatyki, Elektroniki
i Telekomunikacji

Elektronika

matematyka lub fizyka lub informatyka

Elektronika i Telekomunikacja

matematyka lub fizyka lub informatyka

Elektronika i Telekomunikacja

(w j. angielskim)

matematyka lub fizyka
lub informatyka

Informatyka

matematyka lub fizyka
lub informatyka

Teleinformatyka

matematyka lub fizyka
lub informatyka

Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki

Automatyka i Robotyka

matematyka lub fizyka lub informatyka

Inżynieria Akustyczna

matematyka lub fizyka lub informatyka

Inżynieria Mechaniczna
i Materiałowa

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Mechanika i Budowa Maszyn

matematyka lub fizyka lub informatyka

Inżynieria Mechatroniczna

matematyka lub fizyka lub informatyka

Inżynieria Mechatroniczna (w j. angielskim)

matematyka lub fizyka lub informatyka

Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska

Ekologiczne Źródła Energii

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

Geofizyka

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

Górnictwo i Geologia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

Informatyka Stosowana

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

Inżynieria Środowiska

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

Ochrona Środowiska

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

Turystyka i Rekreacja

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

Geodezji Górniczej
i Inżynierii Środowiska

Geodezja i Kartografia

matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia

Inżynieria Środowiska

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

Inżynierii Materiałowej

i Ceramiki

Ceramika

matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia

Chemia Budowlana

matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia

Inżynieria Materiałowa

matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia

Technologia Chemiczna

matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia

Odlewnictwa

Inżynieria Procesów Odlewniczych

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Metali Nieżelaznych

Inżynieria Materiałowa

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

Metalurgia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Górnictwo i Geologia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Zarządzania

Informatyka i Ekonometria

matematyka lub fizyka lub informatyka

Zarządzanie

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Energetyki i Paliw

Energetyka

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Technologia Chemiczna

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Fizyki i Informatyki
Stosowanej

Fizyka Medyczna

matematyka lub fizyka
lub chemia lub informatyka

Fizyka Techniczna

matematyka lub fizyka
lub chemia lub informatyka

Informatyka Stosowana

matematyka lub
fizyka lub informatyka

Matematyki Stosowanej

Matematyka

matematyka

Humanistyczny

Kulturoznawstwo

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język obcy nowożytny (inny niż uwzględniany w składniku J) lub język polski lub wiedza o społeczeństwie
Socjologia matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język obcy nowożytny (inny niż uwzględniany w składniku J) lub język polski lub wiedza o społeczeństwie
Informatyka Społeczna matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub filozofia lub historia sztuki lub język obcy nowożytny (inny niż uwzględniany w składniku J) lub język polski lub wiedza o społeczeństwie

 

Informacja o kierunkach studiów niestacjonarnych (spośród wymienionych wyżej), na które będzie prowadzona rekrutacja, zostanie podana w czerwcu 2017 r.

 

Rekrutacja kandydatów na studia pierwszego stopnia przeprowadzana jest w trzech etapach:

  • 1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonują wstępnej kwalifikacji na pierwszy rok studiów na danym kierunku wymienionym przez kandydata w deklaracji elektronicznej (przez system e-Rekrutacja). Kwalifikacja odbywa się na podstawie list rankingowych obejmujących wszystkich kandydatów. Podstawą rankingu jest wskaźnik rekrutacji W ustalany przez WKR właściwą dla danego kierunku studiów. 
  • 2. Po ogłoszeniu wyników wstępnie zakwalifikowani kandydaci składają podanie o przyjęcie na studia i otrzymują decyzję o przyjęciu na dany kierunek studiów. Wyniki dostępne są m.in. na elektronicznych kontach kandydatów w systemie e-Rekrutacja.
  • 3. Kandydaci dokonują wpisu na studia.

 

Podstawą rankingu na studia pierwszego stopnia jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według ogólnego wzoru:

W = 4 • G + J

 

 

Wartości składników G i J dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane wg zasad "nowej matury" (ocenianej w skali 0-100 punktów):

G – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego (maksymalna liczba punktów: 200). Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotów głównych dla poszczególnych kierunków studiów znajdują się tutaj.

 

J – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego (maksymalna liczba punktów: 200).

 

Informacje szczegółowe dotyczące wartości składników G, J dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane wg zasad „nowej” matury (ocenianej w skali 0-100 punktów) znajdują się tutaj.

Informacje dodatkowe:

  • Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji określane są przez Rektora AGH w drodze zarządzenia.
  • Informacje w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad znajdują się tutaj
  • Na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali wartość wskaźnika rekrutacji (W) równą lub większą niż 200 pkt.
  • Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje na tym samym wydziale AGH w ramach tego samego stopnia studiów.
  • Zasady podejmowania i odbywania studiów wyższych przez osoby nie będące obywatelami polskimi określane są przez Rektora AGH w drodze zarządzenia.

 

Opracowano na podstawie Uchwały nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.