Kwalifikacja na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego absolwentów AGH

Egzaminy wstępne obejmować będą sprawdzenie osiągnięcia wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów w AGH.

 

Dla absolwentów AGH - w przypadku kontynuacji studiów na tym samym kierunku - podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji W może być wynik egzaminu kierunkowego zdanego w tym samym roku akademickim.

Zakres i forma tego egzaminu kierunkowego muszą być identyczne z zakresem i formą egzaminu wstępnego na dany kierunek studiów drugiego stopnia w AGH.

 

Aby skorzystać z możliwości aplikowania na studia drugiego stopnia na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego kandydat składa w WKR stosowne oświadczenie, a decyzję ostateczną o możliwości wyliczenia składnika E na postawie wyniku egzaminu kierunkowego podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.