Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 odbywać się będzie na tych samych warunkach i tym samym trybem.

 

Oferta edukacyjna AGH na najbliższy rok akademicki obejmuje następujące kierunki studiów drugiego stopnia.

Wydział

Kierunki studiów pierwszego stopnia

Górnictwa i Geoinżynierii

Budownictwo

Górnictwo i Geologia

Inżynieria Środowiska

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Inżynierii Metali
i Informatyki Przemysłowej

Edukacja Techniczno-Informatyczna

Inżynieria Ciepła

Inżynieria Materiałowa

Inżynieria Obliczeniowa

Informatyka Stosowana

Metalurgia

Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Automatyka i Robotyka

Elektrotechnika

Informatyka

Inżynieria Biomedyczna

Mikroelektronika w Technice i Medycynie

Informatyki, Elektroniki
i Telekomunikacji

Elektronika i Telekomunikacja

Elektronika i Telekomunikacja (w j. angielskim)

Informatyka

Teleinformatyka

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Automatyka i Robotyka

Inżynieria Akustyczna

Inżynieria Mechatroniczna

Inżynieria Mechatroniczna (w j. angielskim)

Mechanika i Budowa Maszyn

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Ekologiczne Źródła Energii

Geofizyka

Górnictwo i Geologia

Informatyka Stosowana

Inżynieria Środowiska

Ochrona Środowiska

Turystyka i Rekreacja

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Geodezja i Kartografia

Inżynieria Środowiska

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Ceramika

Inżynieria Materiałowa

Technologia Chemiczna

Odlewnictwa

Inżynieria Procesów Odlewniczych 

Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich

Metali Nieżelaznych

Inżynieria Materiałowa

Metalurgia

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Górnictwo i Geologia

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

Zarządzania

Informatyka i Ekonometria

Zarządzanie

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Energetyki i Paliw

Energetyka

Technologia Chemiczna

Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią

Fizyki i Informatyki Stosowanej

Fizyka Medyczna

Fizyka Techniczna

Informatyka Stosowana

Matematyki Stosowanej

Matematyka

Humanistyczny

Kulturoznawstwo

Socjologia

Informacja o kierunkach studiów niestacjonarnych spośród wymienionych wyżej, na które będzie prowadzona rekrutacja, znajduje się w sekcji Limity.

 

Rekrutacja kandydatów na studia drugiego stopnia przeprowadzana jest w trzech etapach:

 • 1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne na podstawie list rankingowych dokonają kwalifikacji na studia na kierunku wymienionym przez kandydata w deklaracji elektronicznej. Postępowanie kwalifikacyjne zakończone będzie opublikowaniem list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów na poszczególnych kierunkach. 
 • 2. Wstępnie zakwalifikowani kandydaci, którzy składają podanie o przyjęcie na studia, otrzymują decyzję o przyjęciu na dany kierunek studiów.
 • 3. Kandydaci dokonują wpisu na studia.

 

Dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia podstawą rankingu jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według ogólnego wzoru:

                                         W = wE · E + wS · S

gdzie:

 • E – liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego potwierdzającego osiągnięcie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów.
  Egzamin wstępny oceniany będzie w skali 0÷100 pkt, przy czym uzyskanie mniej niż 50 pkt eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
  Egzaminy wstępne obejmować będą sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów w AGH
 • S – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnożona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷5) lub 16,67 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷6). W przypadku innej skali ocen średnia ocen ze studiów jest przeliczana indywidualnie.
 • wE to waga punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego, natomiast wS – waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Wagi wE i wS przyjmują wartości całkowite z zakresu od 1 do 9 oraz wE + wS = 10.

 

W przypadku kandydata legitymującego się dokumentem uzyskanym poza granicami Polski równoważnym dyplomowi ukończenia studiów wyższych w Polsce przeliczenia średniej ocen dokonuje Centrum Studentów Zagranicznych.

 

Informacje dodatkowe:

 • Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji określane są przez Rektora AGH w drodze zarządzeniafileadmin/default/templates/images/dokumenty/rekrutacja/Przepisy/ZR_2016_9_Szczegolowe-zasady-rekrutacji.pdf.
 • W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera kandydat musi posiadać tytuł inżyniera lub magistra inżyniera. W przeciwnym wypadku uzupełnienie brakujących kwalifikacji inżynierskich możliwe jest tylko w oparciu o program studiów z co najmniej dodatkowym semestrem "wyrównawczym" zatwierdzonym przez radę wydziału właściwą dla danego kierunku i opublikowanym w sylabusie AGH minimum 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji. 
 • Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje na tym samym wydziale AGH w ramach tego samego stopnia studiów.
 • Zasady podejmowania i odbywania studiów wyższych przez osoby nie będące obywatelami polskimi określane są przez Rektora AGH w drodze zarządzenia.

 

Opracowano na podstawie Uchwały nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.