Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 1. 1. Co oznacza skrót WKR i UKR?
 2. 2. Gdzie należy złożyć oświadczenie o zgodzie na udostępnienie wyników matury poprzez system KReM?
 3. 3. Nie ukończyłem/ukończyłam jeszcze 18 lat. Czy mogę wziąć udział w rekrutacji?
 4. 4. Jak wyznaczany będzie wskaźnik rekrutacji w przypadku matematyki zdanej tylko na poziomie rozszerzonym?
 5. 5. Zdałem/zdałam maturę dwujęzyczną. W jaki sposób zostaną wyznaczone składniki wzoru na wskaźnik rekrutacji?
 6. 6. Zdałem/zdałam maturę wg zasad tzw. starej matury.  Jak będzie wyznaczana wartość wskaźnika rekrutacji?
 7. 7. Studiuję już na innym kierunku. Czy mogę uczestniczyć w rekrutacji na studia w tym roku? Czy jest możliwe podjęcie studiów na więcej niż jednym kierunku?
 8. 8. Aplikuję na studia pierwszego stopnia. Czy muszę składać jakieś dokumenty przed zakwalifikowaniem się na studia?
 9. 9. Posiadam wykształcenie uzyskane za granicą. Jakie dokumenty muszę złożyć przed zakwalifikowaniem się na studia?
 10. 10. Czy dokumenty na uczelnię muszę złożyć osobiście?
 11. 11. Jakie są różnice pomiędzy kierunkami o tej samej nazwie prowadzonymi przez różne Wydziały?
 12. 12. Czy każdy kierunek studiów może być umieszczony w deklaracji kierunków?
 13. 13. Czy i do kiedy mogę zmieniać listę zadeklarowanych kierunków?
 14. 14. Jaka jest wysokość tegorocznej opłaty rekrutacyjnej?
 15. 15. Jaką w tym roku mam szansę zakwalifikować się na dany kierunek studiów pierwszego stopnia?
 16. 16. W jaki sposób poznam wyniki rekrutacji?
 17. 17. Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia pierwszego stopnia?
 18. 18. Gdzie mogę znaleźć formularz podania na studia i karty informacyjnej?
 19. 19. Jakie informacje należy wpisać w tytule opłaty za legitymację studencką?
 20. 20. Czy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możliwe jest podjęcie studiów drugiego stopnia?
 21. 21. Kiedy i gdzie składać podania o stypendium socjalne? W jaki sposób mogę ubiegać się o przydział miejsca w domu studenckim?
 22. 22. Mam zamiar przenieść się na Akademię Górniczo-Hutniczą z innej uczelni. Jak to zrobić?

 

1. Co oznacza skrót WKR i UKR?

Skrót WKR oznacza Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, której zadaniem jest prowadzenie rekrutacji na dany Wydział. Skrót UKR oznacza Uczelniana Komisję Rekrutacyjną, która sprawuje nadzór nad całym procesem rekrutacji w AGH.

Dane kontaktowe do WKR i UKR są podane na stronie w sekcji Kontakt.

2. Gdzie należy złożyć oświadczenie o zgodzie na udostępnienie wyników matury poprzez system KReM?

Krajowy Rejestr Matur udostępnia uczelniom wyniki z egzaminów maturalnych, co znacznie przyspiesza i ułatwia proces rekrutacji na studia.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie wyników egzaminu maturalnego do systemu KReM składane jest w szkole równocześnie z oświadczeniem o wyborze przedmiotów maturalnych. Oryginały oświadczeń znajdują się w szkołach, tam więc najłatwiej sprawdzić, czy wyraziło się taką zgodę. Innym sposobem jest kontakt w właściwą OKE.

3. Nie ukończyłem/ukończyłam jeszcze 18 lat Czy mogę wziąć udział w rekrutacji na studia na AGH?

Osoba niepełnoletnia może brać udział w rekrutacji z pewnymi ograniczeniami. Następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • karta informacyjna,
 • umowa o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych.

muszą być podpisane przez przedstawiciela ustawowego kandydata (najczęściej są to rodzice). Przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest złożyć podpis w siedzibie WKR w obecności jej członka.

Jeżeli dokumenty zostaną podpisane poza siedzibą WKR, to własnoręczność podpisu przedstawiciela ustawowego musi zostać potwierdzona przez notariusza. Jeżeli przedstawiciel ustawowy przebywa za granicą, to podpis potwierdza konsul RP.

Przedstawiciel ustawowy może ustanowić pełnomocnika do dokonania określonych czynności prawnych dotyczących podjęcia studiów na AGH, który musi być osobą pełnoletnią i mającą pełną zdolność do czynności prawnych. Własnoręczność jego podpisu pod pełnomocnictwem musi być potwierdzona przez notariusza. Jeżeli przedstawiciel ustawowy przebywa za granicą, to podpis potwierdza konsul RP.

UWAGA! Obowiązkowe jest posiadanie przez kandydata dowodu osobistego, bez niego nie jest możliwe dokonanie wpisu na studia. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym wieku, NIE JEST KONIECZNE UKOŃCZENIE 18 lat.

4. Jak wyznaczany będzie wskaźnik rekrutacji w przypadku matematyki zdanej na poziomie rozszerzonym?

Dla zdających egzamin maturalny na poziomie podstawowym (obowiązkowo) oraz na poziomie rozszerzonym (z wyboru) jako wartość składnika G wskaźnika rekrutacji będzie przyjęty wynik lepszy z wartości wyliczonych wg sumowania wyników z obu poziomów lub przeliczenia wyniku z poziomu rozszerzonego wg wzoru podanego w warunkach rekrutacji.

5. Zdałem/zdałam maturę dwujęzyczną. W jaki sposób zostaną wyznaczone składniki wzoru na wskaźnik rekrutacji?

Składnik G we wzorze na wyliczenie wartości wskaźnika rekrutacji wyznaczony zostanie jako liczba punktów uzyskanych ze zdawanej w języku polskim części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego. W przypadku kierunków Socjologia oraz Kulturoznawstwo w identyczny sposób zostaną wyznaczone składniki G i H. Wartość składnika J wyniesie 200 pkt. z języka wykładowego.

6. Zdałem/zdałam maturę wg zasad tzw. starej matury.  Jak będzie wyznaczana wartość wskaźnika rekrutacji?

Kandydaci na studia stacjonarne posiadający świadectwo "starej" matury (ocenianej w skali 1-6 lub 2-5) mogą wprowadzić oceny ze świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego lub przystąpić do egzaminu wstępnego z matematyki w terminach podanych w kalendarzu rekrutacji (zaznaczając odpowiednią pozycję formularza w systemie e-Rekrutacja). Wynik egzaminu będzie uznany jako wartość składnika G we wzorze na wyznaczenie wskaźnika rekrutacji.

Wartość składnika J zostanie wyznaczona na podstawie oceny z języka obcego umieszczonej na świadectwie dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał języka obcego na maturze, wartość składnika z języka obcego (J) zostanie wyznaczona na podstawie oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej.

Jeżeli kandydat posiada certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie A2, B1 lub wyższym, to dopuszcza się określenie na jego podstawie wartości składnika J, o ile takie przeliczenie jest dla kandydata korzystne. Uwzględniane będą certyfikaty wymienione Uchwale nr 180/2016 Senatu AGH. Liczba punktów przypisywana poszczególnym certyfikatom jest określona w tabeli zamieszczonej w sekcji studia pierwszego stopnia.

7. Studiuję już na innym kierunku. Czy mogę uczestniczyć w rekrutacji na studia w tym roku?

Oczywiście udział w rekrutacji jest możliwy. Jedynym ograniczeniem jest, że wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba studiuje na tym samym wydziale AGH, w ramach tego samego stopnia studiów. 

Uwaga: Jeżeli w rekrutacji na studia drugiego stopnia kandydat:

 • kończy obecnie studia pierwszego stopnia, tzn. jest już po obronie pracy inżynierskiej, ew. licencjackiej (lub obrona odbędzie się przed zakończeniem rejestracji),

 • nie studiuje na innym jeszcze kierunku,

 • zrezygnuje z dotychczasowych studiów po zakwalifikowaniu się na studia w AGH (w momencie dokonywania wpisu na studia),

to w formularzu rejestracyjnym powinien zaznaczyć opcję "nie będę studentem".

8. Aplikuję na studia pierwszego stopnia. Czy muszę składać jakieś dokumenty przed zakwalifikowaniem się na studia?

Jeżeli kandydat posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce, to w przypadku aplikacji na studia pierwszego stopnia nie jest wymagane składanie żadnych dokumentów, w tym także świadectwa dojrzałości, gdyż kandydat może samodzielnie wprowadzić wyniki z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego dla wszystkich przedmiotów umieszczonych na świadectwie. System e-Rekrutacja porówna wprowadzone wyniki z Krajowym Rejestrem Matur. W razie występowania różnic kandydat zostanie powiadomiony o konieczności wyjaśnienia różnic.

Nie jest także konieczne składanie oryginałów zaświadczeń o uczestnictwie w olimpiadzie przedmiotowej, gdyż kandydat jest zobowiązany, przed upływem okresu przeznaczonego na dokonanie rejestracji, do umieszczenia w systemie e-Rekrutacja elektronicznej kopii takiego dokumentu według wytycznych podanych w systemie.

UWAGA: Kandydat jest odpowiedzialny za prawidłowość wyników umieszczonych w systemie i ponosi wszelkie konsekwencje błędnego ich wprowadzenia.

Jeżeli kandydat nie wprowadzi wyników, to w systemie e-Rekrutacja zostaną umieszczone wyniki z KReM. Obowiązkiem kandydata jest sprawdzenie, czy są takie same jak na posiadanym świadectwie dojrzałości.

W przypadku wątpliwości konieczne jest zgłoszenie się w WKR właściwej dla kierunku, który został zadeklarowany jako główny.

9. Posiadam wykształcenie średnie uzyskane za granicą. Jakie dokumenty muszę złożyć przed kwalifikacjami na studia pierwszego stopnia?

W przypadku wykształcenia uzyskanego za granicą kandydat zobowiązany jest, przed upływem okresu przeznaczonego na rejestrację, złożyć za pośrednictwem systemu e-Rekrutacja w Centrum Studentów Zagranicznych AGH elektroniczną kopię (skan) zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja go wydająca. Równocześnie należy w ten sam sposób złożyć tłumaczenia na język polski wyżej wymienionych dokumentów sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Centrum Studentów Zagranicznych przelicza wyniki egzaminu maturalnego na skalę ocen obowiązującą w Polsce i wprowadza do systemu e-Rekrutacja.

W przypadku, gdy wyżej wymienione dokumenty podlegają uznaniu w trybie nostryfikacji, zaświadczenie stwierdzające ich równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości powinno być złożone w WKR w chwili dokonywania wpisu na studia; nostryfikacji dokonuje Kuratorium Oświaty.

10. Czy dokumenty na uczelnię muszę złożyć osobiście?

Nie jest to wymagane. Stosowne dokumenty na etapie rejestracji składane są drogą elektroniczną (kandydat przesyła elektroniczne kopie dokumentów).

Po wstępnej kwalifikacji (po ogłoszeniu wyników):

 • kandydat może osobiście złożyć wymagane dokumenty w WKR lub,
 • kandydat może przesłać do WKR komplet dokumentów za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym (przesłane kserokopie dokumentów winny być potwierdzone przez notariusza); dokumenty muszą być dostarczone do właściwej WKR przed upływem terminu wskazanego w Kalendarzu Rekrutacji, lub
 • dokumenty może osobiście złożyć w WKR osoba, której kandydat udzielił pisemnego pełnomocnictwa do wykonywania określonych czynności prawnych dotyczących podjęcia studiów na AGH. W tym przypadku wymagane jest notarialne potwierdzenie własnoręczności podpisu kandydata na udzielonym pełnomocnictwie (wzór pełnomocnictwa dostępny jest w sekcji Dokumenty rekrutacyjne) oraz kserokopii dowodu osobistego

11. Jakie są różnice pomiędzy kierunkami o tej samej nazwie prowadzonymi przez różne Wydziały?

Informacji o kierunkach należy szukać m.in. w opisie kierunków i specjalności, dostępnym na stronach AGH, oraz na stronach Wydziałów.

12. Czy każdy kierunek studiów może być umieszczony w deklaracji kierunków?

Tak, każdy kierunek można umieścić w deklaracji.

13. Czy i do kiedy mogę zmieniać listę zadeklarowanych kierunków?

Deklaracja kierunków może być dowolnie zmieniana do upływu okresu przeznaczonego na rejestrację kandydatów podanego w kalendarzu rekrutacji.

14. Jaka jest wysokość tegorocznej opłaty rekrutacyjnej?

Informacje dotyczące wysokości opłaty za postępowanie rekrutacyjne na dany rok akademicki znajdują się w sekcji Opłaty.

15. Jaką w tym roku mam szansę zakwalifikować się na dany kierunek studiów pierwszego stopnia?

Nie ma żadnych podstaw do oceny szans kwalifikacji na dany kierunek, ponieważ nie są znane wyniki tegorocznej matury, nie znane są również liczby i wyniki przyszłych kandydatów. Poprzednie rekrutacje były prowadzone na nieco innych zasadach, stąd praktycznie nie ma możliwości oceny szans w tej rekrutacji. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom kandydatów na studia pierwszego stopnia, system e-Rekrutacja umożliwia złożenie do 5 deklaracji na różne kierunki na całej uczelni. Z pewnością istnieją jednak kierunki, na których kwalifikacja na podstawie wyników z egzaminów zdawanych na poziomie podstawowym nie będzie możliwa z uwagi na dużą liczbę kandydatów.

16. W jaki sposób poznam wyniki rekrutacji?

Wyniki rekrutacji w postaci list wstępnie zakwalifikowanych kandydatów będą wywieszone w siedzibach WKR w terminie wyznaczonym w kalendarzu rekrutacji. Równocześnie informacja o zakwalifikowaniu zostanie umieszczona w systemie e-Rekrutacja na indywidualnym koncie każdego kandydata.

Dodatkowo, kandydat otrzyma wiadomość e-mail, że na jego indywidualnym koncie w systemie e-Rekrutacja znajduje się komunikat w tej sprawie.

Po otrzymaniu informacji można będzie wydrukować stosowne dokumenty z systemu e-Rekrutacja, złożyć je w WKR właściwej dla kierunku, na który kandydat został zakwalifikowany oraz dokonać wpisu na studia.

UWAGA: Brak wpisu na studia w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca przyznanego na studiach.

17. Jakie dokumenty powinienem dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia pierwszego stopnia?

Po zakwalifikowaniu się na studia pierwszego stopnia należy w WKR właściwej dla kierunku, na który kandydat chce dokonać wpis, złożyć (lub okazać) następujące dokumenty:

 • a. wydrukowane z systemu e-Rekrutacja i podpisane podanie o przyjęcie na studia,
 • b. wydrukowana z systemu e-Rekrutacja i podpisana karta informacyjna,
 • c. dowód wniesienia opłaty za legitymację studencką (nie dotyczy osób, które już posiadają legitymację AGH),
 • d. oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu),
 • e. oryginał dowodu osobistego (do wglądu) lub jego kserokopię potwierdzoną notarialnie,
 • f. przesłać przez system e-Rekrutacja elektroniczną wersję kolorowej fotografii spełniającej wymagania Centrum Kart Elektronicznych; szczegółowe informacje dotyczące fotografii są udostępnione w systemie e-Rekrutacja po zalogowaniu się,
 • g. 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia w AGH, podpisanej w obecności pracownika AGH (członka WKR).

UWAGA! Posiadanie dowodu osobistego jest obowiązkowe, bez niego nie jest możliwe dokonanie wpisu na studia. Wniosek o wydanie D. O. można złożyć w dowolnym wieku, NIE JEST KONIECZNE UKOŃCZENIE 18 lat.

18. Gdzie mogę znaleźć formularz podania na studia i karty informacyjnej?

Rekrutacja na studia w AGH jest prowadzona z wykorzystaniem sytemu e-Rekrutacja, z którego można wydrukować wszystkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne, takie jak podanie na studia, kartę informacyjną i inne.

Nie ma możliwości innego wypełnienia tych dokumentów niż poprzez system e-Rekrutacja.

19. Jakie informacje należy wpisać w tytule opłaty za legitymację studencką?

W tytule opłaty należy wpisać kod dostępny w systemie e-Rekrutacja, w sekcji Wydruki/Opłaty.

Wysokość opłaty za legitymację w rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 wynosi 17 zł. Opłata nie dotyczy kandydatów, którzy już posiadają legitymację AGH.

Wpłaty należy dokonać na konto podane na wydrukowanym z systemu e-Rekrutacja formularzu przelewu/zapłaty.

20. Czy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możliwe jest podjęcie studiów drugiego stopnia?

Zgodnie z systemem Bolońskim I stopień kształcenia (6-8 semestrów) kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata. Każdy absolwent tych studiów będzie mógł kontynuować naukę na studiach II stopnia (3-4 semestry), kończących się uzyskaniem tytułu magistra. W celu kontynuacji nauki należy przystąpić do rekrutacji  na studia II stopnia.

21. Kiedy i gdzie składać podania o stypendium socjalne? W jaki sposób mogę ubiegać się o przydział miejsca w domu studenckim?

Podania składa się w dziekanacie wydziału po wpisie na studia. Do uzyskania świadczeń socjalnych konieczne będą zaświadczenia o dochodach z Urzędów Skarbowych.

Pytania w tej sprawie należy kierować do WKR lub Dziekanatów Wydziałów. Przydatne adresy znajdują się w sekcji Kontakt.

Kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia AGH mają gwarantowany przydział miejsca w akademikach Miasteczka Studenckiego AGH. Warunkiem otrzymania miejsca jest złożenie elektronicznego wniosku w systemie https://akademik.agh.edu.pl/. Wniosek należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie, dostępnym na stronie systemu.

22. Mam zamiar przenieść się na Akademię Górniczo-Hutniczą z innej uczelni. Jak to zrobić?

Przeniesienie na studia z innej uczelni nie jest częścią rekrutacji. Wymaga zgody Dziekana Wydziału prowadzącego kierunek, na który student innej uczelni chciałby się przenieść.

Pytania w tej sprawie należy kierować bezpośrednio do Dziekana odpowiedniego Wydziału, dane teleadresowe znajdują się w sekcji Kontakt.