Zasady kwalifikowania kandydatów na studia I stopnia

Kandydat może złożyć do pięciu elektronicznych deklaracji kierunków na studia stacjonarne i pięciu na studia niestacjonarne, na tym samym lub różnych Wydziałach AGH, w preferowanej przez siebie kolejności. Kolejność podanych kierunków jest nieistotna dla procesu kwalifikacji kandydatów.

 

WKR podejmuje uchwałę o wartości granicznej wskaźnika rekrutacji.

Kandydaci, którzy posiadają wskaźnik rekrutacji o wartości wyższej lub równej wartości granicznej zostają wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na dany kierunek.

W przypadku złożenia kilku deklaracji kandydat może zostać wstępnie zakwalifikowany na wszystkie kierunki, ale wpisu na studia może dokonać tylko na jeden z nich.