Krok po kroku na studia drugiego stopnia

Krok 1

Elektroniczna rejestracja 

Chcesz studiować w AGH?

Zarejestruj się na stronie systemu e-Rekrutacja wprowadzając swoje dane osobowe.

Dzięki systemowi e-Rekrutacja będziesz uczestniczyć w rekrutacji na studia w AGH.

 

Postępuj zgodnie z instrukcjami i czytaj uważnie wszelkie komunikaty podawane w systemie e-Rekrutacja i często sprawdzaj swoje konto w systemie e-Rekrutacja, na które będziemy przesyłać różne informacje o rekrutacji na studia w AGH.

 

UWAGA!

Do systemu e-Rekrutacja można się ponownie zalogować po podaniu loginu (numeru PESEL lub adresu e-mail) i hasła wprowadzonego w trakcie rejestracji.  

 

 

Krok 2

Deklaracja kierunków  

Zadeklaruj w systemie e-Rekrutacja kierunek studiów, na który chcesz kandydować.

Na studia drugiego stopnia możesz zadeklarować tylko jeden kierunek.

 

UWAGA!

Jeżeli deklarujesz chęć kandydowania równocześnie na różne formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) musisz dokonać opłaty rekrutacyjnej oddzielnie za każdą złożoną deklarację.

 

 

Krok 3

Opłata rekrutacyjna  

Wydrukuj z systemu e-Rekrutacja formularz polecenia przelewu/wpłaty i dokonaj opłaty rekrutacyjnej.

 

 

Krok 4

Składanie dokumentów drogą elektroniczną

Prześlij przez system e-Rekrutacja następujące dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (w przypadku, gdy dyplom nie został jeszcze wydany - zaświadczenie o ukończeniu studiów oraz uzyskanym tytule),
  • suplement dyplomu z wykazem ocen oraz zaświadczenie z informacją o średniej ocen uzyskanych na tych studiach i skali ocen.

 


Po przesłaniu i zweryfikowaniu dokumentów WKR nada Ci status kandydata i wyznaczy termin i miejsce egzaminu wstępnego. Informacja ta dostępna będzie w systemie e-Rekrutacja.

Jako absolwent AGH, możesz zgłosić chęć wyliczenia wskaźnika rekrutacji na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego zdanego w tym samym roku akademickim. Druk oświadczenia dostępny jest w sekcji "Wydruki" na Twoim koncie w systemie lub na stronie rekrtuacja.agh.edu.pl. Elektroniczną kopię (skan) podpisanego oświadczenia prześlij przez system e-Rekrutacja.

 

Obserwuj informacje dostępne na Twoim koncie w systemie e-Rekrutacja. Jeśli po przesłaniu dokumentów i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej nie otrzymasz statusu kandydata, wówczas skontaktuj się z właściwą WKR.

 

 

Krok 5

Wgzaminy wstępne 

W wyznaczonym terminie zgłoś się na egzamin wstępny.

 

Wykaz zagadnień do egzaminów wstępnych opublikowany jest na wydziałowych stronach www.

 

 

Krok 6

Kwalifikacja wstępna

Średnia ocen z ukończonych studiów oraz egzaminu wstępnego posłużą do obliczenia wskaźnika rekrutacji.

Na podstawie wskaźnika rekrutacji będziesz wstępnie kwalifikowany na deklarowany kierunek. Informacja o wyniku kwalifikacji zostanie umieszczona na Twoim koncie w systemie e-Rekrutacja oraz przesłana e-mailem.


UWAGA!

Jeżeli chcesz studiować, to po zakwalifikowaniu musisz dokonać uzupełnienia dokumentów i dokonać wpisu na studia.

 

Krok 7

Uzupełnienie dokumentów

i wpis na studia

Jeżeli zostałeś wstępnie zakwalifikowany na studia, to:

Wydrukuj z systemu e-Rekrutacja formularz przelewu/wpłaty i dokonaj opłaty za legitymację studencką (nie dotyczy osób, które już posiadają legitymację AGH).

 

Wydrukuj z systemu e-Rekrutacja podanie oraz kartę informacyjną, podpisz ją i złóż w WKR właściwą kierunku, na który zostałeś zakwalifikowany. W WKR musisz okazać (do wglądu) oryginały dokumentów, których skany były przesłane wcześniej drogą elektroniczną.


 

Dodatkowo musisz złożyć/przedstawić następujące dokumenty:

  • oryginał dowodu osobistego (do wglądu) lub jego kserokopię potwierdzoną notarialnie,
  • kolorową fotografię spełniającą wymagania Centrum Kart Elektronicznych (opisaną z tyłu imieniem, nazwiskiem i nr. PESEL); jej elektroniczną wersję należy także przesłać przez system e-Rekrutacja,
  • 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia w AGH, podpisanej w obecności pracownika AGH (członka WKR).

 

UWAGA!

Brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie wszystkich wymaganych dokumentów  oznacza rezygnację z miejsca przyznanego na studiach.